V špecializovanom zariadení sa podľa § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje: sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

-  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

-  sociálne poradenstvo,

-  sociálna rehabilitácia,

-  ubytovanie,

-  stravovanie,

-  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

-  osobné vybavenie,

Zabezpečuje sa:

- rozvoj pracovných zručností,

- záujmová činnosť,

Utvárajú podmienky na:

-  vzdelávanie,

-  úschovu cenných vecí.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.