V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa poskytuje sociálna služba:

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

- fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

-  sociálne poradenstvo,

-  sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie,

-  stravovanie,

-  upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

-  osobné vybavenie,

Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

Zabezpečuje záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť.