Krúžok ,,pánska žolíková partička” je záujmová činnosť, ktorá nemá síce dlhé tradovanie, no zatiaľ je o túto aktivitu pravidelný záujem každý utorok v týždni. Inšpiráciou na vytvorenie tohto krúžku bol jeden prijímateľ sociálnej služby  z nášho zariadenia, ktorému nedávno zomrela manželka a izoloval sa od každého. Pravidelnými návštevami  jeho izby sme špecifikovali jeho záujem na hranie kariet. Zároveň sa pravidelnými návštevami zaktivizoval záujem dotyčného prijímateľa sociálnej služby preniesť svoju záľubu aj do väčšieho kolektívu.

V zariadení ponúkame pre našich prijímateľov sociálnych služieb rôzne druhy voľnočasových aktivít, no túto partičku sme vytvorili pre aktivizovanie mužského pohlavia. Keďže v našom zariadení je viac žien, ktoré sú aktívnejšie, vyskytol sa záujem  aktivizovať aj pánov. Po uskutočnení prieskumu a individuálnej sociálnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb mužského pohlavia sa zistil záujem upevniť pánsky kolektív.

Pánska žolíková partička slúži na spríjemnenie času, kedy prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť komunikovať a podeliť sa o svoje pocity či starosti a zároveň  sa zabaviť pri hraní kariet. Hry sú zamerané na podporu kognitívnych funkcií. Krúžok zároveň podporuje myslenie a schopnosť pracovať v skupine, keďže sú tu pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať Do tejto záujmovej činnosti  sú zapájaní aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú mobilitu obmedzenú invalidným vozíkom. Cieľom je predchádzať  sociálnej izolácii.

Záujmová činnosť „pánska žolíková partička“ je počtom menšia komunita, ale práve z tohto titulu poskytuje prijímateľom viac intimity pre diskusie a vtipné príspevky pánov. Medzi seniormi sa vytvárajú nové priateľské väzby a každý týždeň odchádzajú z krúžku s úsmevom na tvári.