„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 1033/29 bolo odovzdané do užívania ako Domov penzión pre dôchodcov 1. októbra 1988. Ako rozpočtová organizácia bol zriadený Okresným úradom Levice. Postupne bol Domov penzión zrušený a stal sa Domovom penziónom pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Nitriansky samosprávny kraj a ako zriaďovateľ rozšíril poskytovanie služieb o Domov sociálnych služieb pre občanov s kombinovaným postihnutím . Dodatkom č. 3 zo dňa 01.06.2009 k Zriaďovacej listine bol Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom v Leviciach premenovaný na „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice s predmetom činnosti Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre osoby postihnuté sklerózou multiplex s celkovou kapacitou 160 miest. Dodatkom č. 5 zo dňa 31.12.2012 bolo špecializované zariadenie rozšírené o Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Dňa 1.9.2013 nadobudla účinnosť nová Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, podľa ktorej zariadenie „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.