„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29 bolo odovzdané do užívania ako Domov penzión pre dôchodcov 1. októbra 1988. Ako rozpočtová organizácia bol zriadený Okresným úradom Levice. Postupne bol Domov penzión zrušený a stal sa Domovom penziónom pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Nitriansky samosprávny kraj a ako zriaďovateľ rozšíril poskytovanie služieb o Domov sociálnych služieb pre občanov s kombinovaným postihnutím . Dodatkom č. 3 zo dňa 01.06.2009 k Zriaďovacej listine bol Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom v Leviciach premenovaný na „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice s predmetom činnosti Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre osoby postihnuté sklerózou multiplex s celkovou kapacitou 160 miest. Dodatkom č. 5 zo dňa 31.12.2012 bolo špecializované zariadenie rozšírené o Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Dňa 1.9.2013 nadobudla účinnosť nová Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, podľa ktorej zariadenie „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.