„FÉNIX”, Zariadenie sociálnych služieb Levice má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 11.03.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Interný krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činnosti
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy:

- Príloha 01: Terminologický slovník

- Príloha 02 Záznam o preventívnych opatreniach

- Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu

- Príloha 04: Psychologické intervencie

- Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekcii a dezinfekčných opatreniach v súvislosti s opatrovaním

- Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v súvislosti s upratovaním

- Príloha 07: Zoznam vecí zamestnanca v službe

- Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)

- Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení

- Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok

- Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia

- Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

- Príloha 13: Záznam o mimoriadnej udalosti

- Príloha 14: Protokol o obmedzení

- Príloha 15: Požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP)

- Príloha 16: Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyššie územné celky a obce pri realizácií dočasného pozastavenia poskytovania sociálnej služby vo vymedzených druhoch sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby (externý dokument, MPSVR SR)

- Príloha 17: COVID-19 Kontaktný formulár (externý dokument, RÚVZ)

- Príloha 18: Epidemický plán

- Príloha 19: Krízový jedálny lístok

- Príloha 20: Ranné a večerné sledovanie zdravotného stavu u PSS

- Príloha 21: Menný zoznam zamestnancov zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice

- Príloha 22: Štatút krízového štábu zo dňa 06.03.2020

- Príloha 23: Metodický pokyn OSV ÚNSK na plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov ZSS na ochorenie COVID-19 (rýchlotest)

- Príloha č. 24: 14 dňová rezerva OOPP

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý pravidelne zasadá. Členmi IKT sú:

 1. riaditeľ, vedúci IKT
 2. vedúci opatrovateľského úseku, zástupca IKT
 3. vedúci ekonomického úseku
 4. vedúci prevádzkového úseku
 5. vedúci sociálneho úseku
 6. vedúci stravovacej prevádzky

 

Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavujú zápisnice. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje vedúci prevádzkového úseku a vedúci opatrovateľského úseku.

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktorý sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľov sociálnych služieb, ktoré sa môže vydať najmä na základe odporúčania MPSVR SR, RÚVZ a NSK.

Do krízového plánu sú denne dopĺňané aktuálne údaje, zahrňujúce najnovšie nariadenia, opatrenia, usmernenia, vyhlášky, zmeny a postupy, vydané kompetentnými orgánmi a inštitúciami SR v dôsledku meniaceho sa vývoja situácie v Slovenskej republike.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.