„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29, 934 01 Levice

 

INFORMÁCIE

PODĽA § 5 ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K

INFORMÁCIÁM V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

 

1) Identifikačné údaje:

Názov zariadenia: „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice

Adresa sídla ZSS: ul. Komenského č. 29, 934 01 Levice

Kapacita ZSS: 160 miest

Miesto poskytovania SS : ul. Komenského č. 29, 934 01 Levice

Forma poskytovania SS: celoročná pobytová

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

Štatutárny orgán: PhDr. Robert Budinský, MBA riaditeľ

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

Predmet činnosti: Poskytovanie soc. služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z.

 

  • Domov sociálnych služieb
  • Špecializované zariadenie
  • Zariadenie pre seniorov

 

2) Poskytovanie informácií :

- osobne : v pracovných dňoch : 07,00 – 15,00 hod.

- písomne doručením do zariadenia

- telefonicky : 036/6315607

0911223849

- e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. - web. stránka: www.fenixlevice.sk

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

- kto žiadosť podáva (meno, priezvisko, bydlisko, resp. obchodné meno, sídlo),

- komu je žiadosť určená,

- akú informáciu si žiada sprístupniť,

- spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,

- musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

 

3)Miesto, čas, spôsob podania žiadostí, návrhov :

- ZSS: pondelok – piatok : 07,00 – 15,00 hod., - e-mail: bez časového obmedzenia.

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov: referent PaM

4) Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť

Informácie sa sprístupňujú najmä: ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním na technický nosič dát, telefonicky, poštou, elektronickou poštou.

 

5)Lehoty na vybavenie žiadosti: Najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti,zo závažných dôvodov možno lehotu predĺžiť, najviac o osem pracovných dní.

 

6)Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia:

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 16 a v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. Ak sa žiadateľovi nevyhovie hoci len sčasti, vydá povinná osoba o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak bola žiadosť odložená. Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti informáciu neposkytla, alebo nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje 3. deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

 

7)Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa zákona. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby – Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja v Nitre.

 

8)Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Rozmnožovanie – 1 strana čiernobiela kópia 0,03 €

Informácia poskytnutá na CD nosiči – 1 ks CD 1,50 €

Informácia poskytnutá e-mailom zadarmo

Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC - 1 strana A4 čiernobiela kópia 0,05 € 1 strana A4 farebná kópia 0,10 €

Odosielanie informácií poštou – podľa Cenníka Slovenskej pošty

 

Poplatok za poskytovanie informácií sa realizuje platbou v hotovosti do pokladne Zariadenia sociálnych služieb, alebo spolu so zaslanou a vybavenou žiadosťou sa žiadateľovi zašle aj poštová poukážka s vyčíslenou sumou za sprístupnenie informácie.

 

 

 

9)Prehľad predpisov, pokynov podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje:

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Smernica o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Zásady hospodárenia s majetkom Nitrianskeho samosprávneho kraja

(www.unsk.sk)

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme Zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.