V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje:

sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

- odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo

- nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

 

 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie,

Zabezpečuje sa:

- rozvoj pracovných zručností,

- záujmová činnosť,

Utvárajú podmienky na:

- vzdelávanie,

- úschovu cenných vecí.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.