V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí
- zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť a záujmová činnosť

V domove sociálnych služieb sa podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie
- zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných činností a záujmová činnosť
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

V špecializovanom zariadení sa podľa § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- ubytovanie,
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
- osobné vybavenie,
- zabezpečuje sa ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných činností a záujmová činnosť,
- utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

Ubytovanie

Ubytovacie priestory zariadenia pre prijímateľov sociálnych služieb sa nachádzajú v dvoch ubytovacích pavilónoch A a B, kde je kapacita spolu 160 miest.
Ubytovanie je zabezpečené v jednoizbových a dvojizbových obytných miestnostiach a na ležiacom oddelení v dvoj a trojposteľových obytných miestnostiach. Súčasťou každej obytnej miestnosti je nábytok a doplnky. Každý prijímateľ sociálnych služieb si môže do zariadenia priniesť pár vecí, ktoré mu pripomínajú vlastné domáce prostredie (napr. obraz, prestieranie, náboženské relikvie a pod.), prípadne vlastný elektrospotrebič (varná kanvica, holiaci strojček). Súčasťou obytných miestností je kúpelňa, sociálne zariadenie (wc) a balkón.

Pri ubytovaní prijímateľa sociálnych služieb sa prihliada na jeho zdravotný stav a na ďalšie okolnosti (ubytovanie manželov, súrodencov, iné).

Stravovanie

Strava sa pripravuje priamo v zariadení v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek, v súlade s platnými právnymi normami a platným Všeobecným záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje prijímateľom sociálnej služby celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.

V zariadení sa poskytuje racionálna strava, šetriaca strava a diabetická strava.
- racionálna strava sa podáva 5x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,
- diabetická strava sa podáva 6x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, večera II,
- šetriaca strava sa podáva 5x denne - raňajky, desiata, obed, olovrant, večera.
Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania lekára.

Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a záujmov prijímateľov sociálnych služieb s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky.

Jedálny lístok zostavuje vedúci stravovacej prevádzky a schvaľuje ju riaditeľ zariadenia a praktický lekár zariadenia. Pri stravovacej prevádzke je zriadená stravovacia komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia ako jeho poradný orgán. Stravovacia komisia je najmenej trojčlenná. Na stravovacej komisii sa môže zúčastniť každý prijímateľ sociálnej služby, ak o to prejaví záujem.
Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť podávať pripomienky a návrhy ku kvalite, zloženiu a pestrosti stravy priamo na stravovacej komisii, alebo tiež zapísať ich do knihy prianí a sťažností, ktorá je umiestnená v jedálni zariadenia na oznamovacej tabuli. Jedálny lístok je vyvesený na oznamovacích tabuliach v jedálni a na chodbách.

Časový harmonogram podávania stravy v zariadení:

- raňajky I. zmena: od 07:30 do 08:00
- raňajky II. zmena: od 08:00 do 08:30
- obed I. zmena: od 11:30 do 12:00
- obed II. zmena: od 12:00 do 12:30
- 1. večera: od 17:00 do 17:30
- 2. večera: od 19:30 do 20:00

 

Rehabilitácia

V našom zariadení poskytujeme prijímateľom sociálnych služieb na odporúčanie lekára rehabilitáciu a to elektroliečbu aj vodoliečbu.

Jedenkrát týždenne vykonáva návštevnú službu praktický lekár v ambulancii zariadenia, u imobilných uskutočňuje vizitu priamo pri lôžku.

Rehabilitácia sa poskytuje priamo v miestnosti určenej pre rehabilitáciu, alebo podľa potreby a závažnosti zdravotného stavu aj priamo na lôžku. Rehabilitačnú starostlivosť sa poskytuje v rozsahu:
- liečebná telesná výchova
- ultrazvuk
- hydrogalvan
- subaqálna masáž
- diadynamické prúdy
- bio lampa
- parafínové zábaly
- magnetoterapia
- perličkový kúpeľ celotelový
- perličkový kúpeľ na DK
- rôzne druhy masážnych prístrojov

K dispozícii majú prijímatelia sociálnych služieb malú telocvičňu na rozcvičenie - multifunkčné posilňovacie zariadenie, fit lopty, žinenky a stacionárny bicykel.

Základné sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je poskytované riaditeľom zariadenia a sociálnymi pracovníkmi.

Záujmová činnosť

V každej budove sú na poschodiach spoločenské miestnosti. V budove A je jedna spoločenská miestnosť prispôsobená na pobožnosti a jedna slúži ako knižnica. V budove B je jedna spoločenská miestnosť prispôsobená na filmový krúžok. V súčasnosti patrí medzi obľúbené aktivity prijímateľov sociálnych služieb aj tréning pamäti, krúžok šikovných rúk, spevácky krúžok, posedenia pri čaji spojené so spoločenskými hrami, vedomostná súťaž, spoločné prechádzky, sledovanie filmov, počítačový krúžok, kartová partička a pod. Pred Vianocami je obľúbené pečenie a zdobenie medovníkov, pred veľkonočnými sviatkami zdobenie vajíčok. Veľmi radi sa prijímatelia sociálnych služieb zúčastňujú aj rôznych prednáškach, ktoré sa organizujú v našom zariadení. V areáli zariadenia sa venujú záhradke, kde pravidelne na jar vysádzajú kvietky a počas celého leta im venujú starostlivosť.

Kultúrna činnosť

V tejto oblasti zabezpečujeme rôzne kultúrne vyžitie našim prijímateľom sociálnych služieb, hlavne účasťou na rôznych spoločenských podujatiach mimo zariadenia (návšteva výstav, kultúrnych akcií), ale aj priamo v zariadení vystúpením rôznych folklórnych súborov, detí zo základných, materských, stredných a umeleckých škôl, najmä pri príležitosti osláv Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším. Taktiež sa v zariadení konajú pravidelné posedenia a tanečné zábavy (Fašiangový ples, Mikulášske posedenie a pod.). Prijímatelia sociálnych služieb prispievajú aktívnou účasťou aj na podujatiach, ktoré usporiada Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - Odbor sociálnych vecí pod záštitou predsedu NSK -napr. „Domov baví domov", „Vianoce ako doma".
Pre veľký záujem prijímateľov sociálnych služieb sa organizujú každoročne v letných mesiacoch opekačky, či varenie gulášu priamo v areáli zariadenia pri hudbe a tanci.

Činnosť zamestnancov zariadenia sociálnych služieb (ZSS) je zameraná na skvalitňovanie poskytovaných služieb, dodržiavanie ľudských práv, podporu sociálneho začleňovania, individuálny prístup k prijímateľom sociálnych služieb z hľadiska ich špecifických potrieb, schopností, záujmov a zdravotného stavu. Sústavnou socioterapeutickou prácou a poradenstvom sa snažíme o duševné vyrovnanie sa s chorobou a dobrú adaptáciu na zmenený zdravotný stav a pobyt v novom prostredí.

Starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom kolektívu zamestnancov na úsekoch:
• sociálny
• opatrovateľský
• prevádzkový
• stravovací
• ekonomický

Cieľom plnohodnotnej práce zamestnancov zariadenia sociálnych služieb je spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb s poskytovanými sociálnymi službami a zachovávanie ich ľudskej dôstojnosti.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.