„Fénix“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29, 934 01 Levice

 

DOMÁCI PORIADOK

 

Účinný od 01.01.2018                                          Schválil :         PhDr. Robert Budinský, MBA

                                                                                                                riaditeľ ZSS

 OBSAH

Článok 1        Účel vydania 3
Článok 2 Základné ustanovenia  3
Článok 3 Postup pri  prijímaní prijímateľa sociálnej služby do zariadenia  6
Článok 4 Podmienky a spôsob platenia úhrady za sociálne služby  8
Článok 5 Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb  10
Článok 6 Odborné činnosti  11
Článok 7 Obslužné činnosti  14
Článok 8 Ďalšie činnosti  20
Článok 9 Dodržiavanie hygienických zásad  21
Článok 10 Ochrana zdravia, života, majetku 22
Článok 11 Použitie prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia prijímateľov sociálnych služieb  24
Článok 12 Sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby  26
Článok 13 Návštevy v zariadení  26
Článok 14 Podmienky dočasnej neprítomnosti  v zariadení a vychádzky mimo areál   27
Článok 15 Výplata dôchodkov a zostatkov dôchodkov  28
Článok 16 Doručovanie poštových zásielok  28
Článok 17 Supervízia  28
Článok 18 Návrhy a sťažnosti prijímateľov sociálnych služieb  29
Článok 19 Vzájomné práva a povinnosti ZSS a prijímateľov sociálnych služieb  30
Článok 20 Porušovanie domáceho poriadku 35
Článok 21 Záverečné ustanovenia  37

 

Článok 1

Účel vydania

Účelom vydania tohto Domáceho poriadku je v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v platnom znení (ďalej len zákon o sociálnych službách), poskytnúť každej fyzickej osobe – prijímateľovi sociálnej služby ale aj zamestnancom v  Zariadení sociálnych služieb (ďalej len zariadenie) potrebné informácie o sociálnych službách poskytovaných v zariadení, ktoré svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania zachovávajú  ľudskú dôstojnosť a zabezpečiť dostupnosť týchto informácií v zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.

 

Článok 2 

Základné ustanovenia

1)   Domáci   poriadok   obsahuje  základné  práva,   povinnosti  a  zásady  pre  zabezpečenie harmonického spolunažívania a spokojného života pre všetkých prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov a návštevníkov zariadenia sociálnych služieb (ďalej len ZSS).

2) Každý nový prijímateľ sociálnej služby je so znením tohto Domáceho poriadku a s možnosťou využívania služieb, ktoré ZSS poskytuje oboznámený hneď po začatí poskytovania sociálnej služby. Jednotlivé ustanovenia mu zamestnanci ZSS na požiadanie vysvetlia jemu dostupnou formou, resp. mu poskytnú Domáci  poriadok na individuálne oboznámenie. Ostatní prijímatelia sociálnych služieb sú s úpravami a zmenami v Domácom poriadku oboznámení na spoločnom stretnutí, kde sú im predovšetkým ustanovenia, ktoré sa ich týkajú a sú pre nich záväzné, vysvetlené v im dostupnej forme.

3)  Dodržiavaním Domáceho poriadku a rešpektovaním jeho ustanovení sa prijímateľ sociálnej služby zaväzuje v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

4) Zamestnanci sú s ustanoveniami tohto Domáceho poriadku, resp. s ich úpravami  oboznámení na pracovnej porade. Nový zamestnanec je s Domácim poriadkom spolu s ostatnými internými dokumentmi ZSS oboznámený v deň nástupu do zamestnania. 

5) Návštevy prijímateľov sociálnych služieb majú možnosť oboznámiť sa s jeho ustanoveniami  na webovej stránke ZSS(www. fenixlevice.sk), na informačnej tabuli vo vestibule ZSS a na poličkách v spoločenských miestnostiach. Domáci poriadok vo vytlačenej forme je k dispozícii aj v kancelárii riaditeľa ZSS, sociálnych pracovníkov a úsekovej sestry.

6)  Domáci poriadok vychádza z princípov zachovania ľudskej dôstojnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby, z rešpektu k ich názorom a rozhodnutiam, kladie dôraz na dodržiavanie ľudských a občianskych práv a obsahuje všetky základné pravidlá ako aj úlohy denného harmonogramu, ktorý zainteresované strany dodržiavajú v zmysle platných predpisov, t.j. zákona o sociálnych službách a platného všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré upravuje poskytovanie sociálnych služieb a platenie úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

7)   Zariadenie sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje sociálne služby  na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie občana z dôvodu jeho ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, dovŕšenia dôchodkového veku ako aj  pre občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sociálnu službu potrebujú z iných ako zdravotných dôvodov.

Poskytované druhy sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb a Špecializované  zariadenie.

8)    Kapacita zariadenia je 160 miest.

9) Zariadenie poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom o sociálnych službách a v zmysle zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

10) V zmysle zriaďovacej listiny sa v zariadení poskytuje sociálna služba v uvedených druhoch zariadenia sociálnych služieb kapacitou určenou v Registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na ÚNSK Nitra:

podľa § 35 – zariadenie pre seniorov s počtom miest 60,

podľa § 38 – domov sociálnych služieb s počtom miest 35,

podľa § 39 – špecializované zariadenie s počtom miest 65.

11) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách, alebo  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej  služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov (ZPS) sa podľa § 35 zákona  o sociálnych službách poskytuje najmä: stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí, zabezpečenie záujmovej činnosti a ošetrovateľskej  starostlivosti.

12)  V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3, alebo je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3  zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V domove sociálnych služieb  (DSS) sa podľa § 38 zákona  o sociálnych službách poskytuje najmä: stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

13)  V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V (podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencie rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa. V špecializovanom zariadení (ŠZ) sa podľa § 39 zákona   o sociálnych službách poskytuje najmä: stravovanie, ubytovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečuje sa rozvoj pracovných zručností, záujmová činnosť a ošetrovateľská starostlivosť. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.

 

Článok 3

Postup pri  prijímaní prijímateľa sociálnych služieb do zariadenia

1)   Žiadateľ o umiestnenie v ZSS je prijímaný do ZSS na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, alebo sa mu sociálna služba poskytuje ako  samoplatcovi vylúčenému z vykonávania posudkovej činnosti, ktorý  za poskytovanie sociálnej služby bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Výnimočne, ak je život alebo zdravie fyzickej osoby vážne ohrozené, môže požiadať o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

2)  Ak ZSS má v rámci svojej kapacity voľné miesto pre prijímateľa sociálnej služby, uzatvorí so žiadateľom o umiestnenie v ZSS, (ktorý spĺňa podmienky umiestnenia v zmysle zákona o sociálnych službách), zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

3)   Zmluva o poskytovaní sociálnej služby  podľa § 74 ods. 10 obsahuje:

a)     označenie zmluvných  strán,

b)     druh poskytovanej sociálnej služby,

c)     vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a forma poskytovania sociálnej služby,

d)     počet odoberaných jedál podľa § 17 ods. 4 a 5, ak ide o poskytovanie sociálnej služby v zariadení s poskytovaním stravovania,

e)     deň začatia poskytovania sociálnej služby,

f)      čas poskytovania sociálnej služby,

g)     miesto poskytovania sociálnej služby,

h)     sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,

i)      sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 ods. 1 až 7 a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie,

j)      podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,

k)     dôvody jednostrannej výpovede zmluvy a sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 14 zákona č. 448/200 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

4)   Prijímanie a  ubytovanie   prijímateľa  sociálnej  služby  sa   uskutočňuje  na   sociálnom úseku  v spolupráci s opatrovateľským úsekom.

5)  Prijímateľovi  sociálnej služby  sa  pri  nástupe do  zariadenia  pridelí  izba   s uvoľneným

miestom. Pri prideľovaní izby sa prihliada na jeho želania, zdravotný a psychický stav, možnosti zariadenia a iné závažné okolnosti (príbuzenské pomery). Všetky jeho prinesené veci sa označia. Službukonajúci personál zariadenia pomôže prijímateľovi sociálnej služby odniesť a uložiť veci na izbe.

6)   Prijímateľa  sociálnej  služby  možno  počas  pobytu v zariadení  premiestniť na  inú  izbu

v závislosti od zdravotného stavu, skvalitnenia poskytovanej sociálnej služby s ohľadom na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, zlých medziľudských vzťahov  a momentálnych ubytovacích možností. O premiestňovaní rozhoduje riaditeľ zariadenia po dohode s prijímateľom sociálnej služby. Návrh na premiestnenie môže podať úseková sestra aj sám PSS. Premiestnenie prijímateľa sociálnej služby na inú izby sa uskutočňuje po uzavretí dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

7) Prijímateľ sociálnej služby môže nahlásiť ním zvolenú kontaktnú osobu, s ktorou bude ZSS v kontakte v súvislosti  so zmenami týkajúcich sa prijímateľa sociálnej služby (napr. zdravotný stav, jeho potreby, komunikačné a jazykové problémy a pod.), ako aj iné skutočnosti, dôležité pre ZSS. Prípadné riešenie týchto problémov môže ZSS so súhlasom prijímateľa sociálnej služby dohodnúť v rámci prípravy individuálneho plánu, resp. programu sociálnej rehabilitácie.

8) Zariadenie vedie u každého prijímateľa sociálnych služieb individuálny plán. Individuálny plán podľa § 9 ods. odseku 2 je komplexný, flexibilný a koordinovaný nástroj na aktívnu spoluprácu poskytovateľa sociálnej služby, prijímateľa sociálnej služby, jeho rodiny a komunity. Ciele individuálneho plánu vychádzajú z individuálnych potrieb prijímateľa sociálnej služby a spolupráce prijímateľa sociálnej služby a poskytovateľa sociálnej služby. Individuálny plán je koordinovaný pracovníkom, ktorý podporuje a sprevádza prijímateľa sociálnej služby v procese individuálneho plánovania (ďalej len „kľúčový pracovník“). Proces individuálneho plánovania zahŕňa identifikáciu  individuálnych potrieb, voľbu cieľov individuálneho plánu, voľbu metód dosahovania cieľov individuálneho plánu, plán činností a aktivít napĺňania individuálneho plánu a hodnotenie individuálneho plánu. Postup pri individuálnom plánovaní upravuje smernica „Postup pri vypracovaní individuálneho plánu.“

 

Článok 4

Podmienky a spôsob platenia úhrady za sociálne služby

1) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu v súlade so zmluvou o poskytovaní sociálnych služieb v sume, ktorá je určená v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Úhrada sa platí mesačne za príslušný kalendárny mesiac tak, aby  finančné prostriedky boli pripísané na účet zariadenia 12.-eho v mesiaci. Pri nástupe po 12. dni v mesiaci je PSS povinný predpísanú úhradu zaplatiť do 5. pracovných dní od nástupu.

2)   Zariadenie sociálnych služieb určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia Zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona o sociálnych službách v súlade s VZN NSK, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je výpočtový list.

3)  Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu zásadne podľa svojho príjmu a majetku.

4)  Po zaplatení úhrady za sociálnu službu v zariadení musí zostať prijímateľovi sociálnej služby mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom § 73 ods.2. zákona o sociálnych službách.

5)  Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba, ktorá môže uzatvoriť so zariadením zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.
6)   Ak   prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,65 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť so zariadením sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu takejto zmluvy, Nitriansky samosprávny kraj rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
7)   Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka zariadenia, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve.

8)  Ak vzniká pohľadávka, zariadenie môže uplatňovať úhradu pohľadávky počas života prijímateľa sociálnej služby priamo u prijímateľa sociálnej služby, alebo u osoby, ktorá uzatvorila s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu v prípade ak prijímateľovi sociálnej služby nepostačuje príjem na platenie úhrady.

9)  Upratovanie obytnej jednotky (každý pracovný deň), pranie osobného prádla, žehlenie a údržba bielizne a šatstva  (najmenej 4 x mesačne) je spoplatnené v súlade s platným VZN NSK za každú odobratú službu, ktorú prijímateľ sociálnej služby odoberá v rámci udržania hygieny a zabezpečenia prevádzky.

Z hygienických dôvodov môžu byť poskytnuté obslužné činnosti  aj viackrát v mesiaci. Za tieto navyše odobraté služby, doplatí PSS v nasledujúcom mesiaci na základe dokladu z prevádzkového úseku podpísaného vedúcou prevádzky. Tento postup sa použije aj v prípade, že prijímateľ sociálnej služby počas mesiaca odoberie služby: pranie osobného prádla, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, menej ako 4 krát do mesiaca.

Sociálna komisia spíše záznam, ktorý sa založí do spisu PSS.

10)  Výška úhrady môže byť zvýšená aj jednorazovou sumou za poskytnutie služieb nad rámec   starostlivosti o PSS v zmysle platného VZN NSK:

 • Po nadmernom požití alkoholických nápojov, omamných látok a pod.
 • Za sprevádzanie PSS na lekárske vyšetrenie a pod. dlhšie ako 1 hodina.

11) Výška úhrady prijímateľov sociálnych služieb za používanie elektrospotrebičov v ubytovacích priestoroch zariadenia je určená v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

12)   Celková úhrada za sociálne služby sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.

13)    Úhradu za poskytované sociálne služby prijímateľ sociálnej služby platí prevodom na účet zariadenia, alebo poštovou poukážkou.

 

Článok 5

Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb

1)    Prijímatelia  sociálnych  služieb  sa   podieľajú   na  určovaní  životných   podmienok

v zariadení  prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnych služieb pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.

2)   Prijímatelia   sociálnych  služieb  si  zvolia   svojich   zástupcov  prijímateľov sociálnych služieb,  ktorý sa skladá z 8  členov.

3)   Zvolení  zástupcovia  prijímateľov  sociálnych  služieb   napomáhajú   vedeniu  zariadenia pri riešení problémov v medziľudských vzťahov, vo vzťahoch k zamestnancom zariadenia a pri dodržiavaní zásad Domáceho poriadku ako aj jeho úprave, iniciatívne spolupracujú s vedením zariadenia pri organizovaní kultúrnospoločenských  akcií, na pracovnej  a záujmovej činnosti, na prácach brigádnického charakteru zameraných na úpravu a zveľaďovanie vonkajších priestorov zariadenia, na udržiavaní záhonov okrasných kvetov, kríkov, drevín. Taktiež môžu predkladať svoje návrhy, podnety, pripomienky na skvalitnenie života prijímateľov sociálnych služieb.

4)   Zvolení   zástupcovia   prijímateľov   sociálnych   služieb  sa  môžu podieľať  na  príprave jedálneho lístka v zariadení, zúčastňujú sa na  stravovacej  komisii,  kde majú možnosť naniesť pripomienky všetkých prijímateľov sociálnych služieb k skladbe jedálneho lístka. K skladbe jedálneho lístka majú zároveň možnosť  priamo vyjadriť svoje pripomienky všetci prijímatelia sociálnych služieb v zariadení 1x mesačne na pravidelných stretnutiach, ktoré organizuje úsek stravovacej prevádzky zariadenia.

5)   Zástupcovia   prijímateľov   sociálnych   služieb  v  prípade  potreby    iniciujú   stretnutia s  riaditeľom   zariadenia   a   predkladajú   návrhy  a    pripomienky  všetkých     prijímateľov

sociálnych služieb zariadenia. Z jednotlivých zasadnutí sa vyhotoví zápisnica, ktorá je následne k nahliadnutiu na nástenke vo vestibule zariadenia.

6)    Prijímatelia sociálnych  služieb môžu samostatne navrhovať a organizovať  záujmovú činnosť s cieľom vyplnenia voľného času  prijímateľov sociálnych služieb.

7)  Prijímatelia sociálnych služieb môžu pomáhať pri  výzdobe spoločenských miestností hlavne počas veľkonočných,  vianočných sviatkov a podľa aktuálnych ročných období, alebo podľa spoločenských podujatí.

8)   Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb môžu pomáhať aj pri iných činnostiach na základe dohody s vedením  zariadenia.

9)   Zástupcovia prijímateľov sociálnych služieb nezasahujú do právomocí, ktoré sú výlučne v kompetencii riaditeľa a vedúcich zamestnancov jednotlivých úsekov zariadenia v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zariadenia.

10) Stretnutie so zástupcami prijímateľov sociálnych služieb môže byť zvolané aj mimoriadne na podnet riaditeľa ZSS.

11)  Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť stretávať sa kedykoľvek v spoločenských priestoroch ZSS za účelom rôznych aktivít, ako aj uskutočnenia stretnutí so svojimi zvolenými zástupcami, rodinnými príslušníkmi, alebo priateľmi.

 

Článok 6

 Odborné činnosti

1)    Zariadenie sociálnych služieb poskytuje prijímateľovi sociálnej služby odborné činnosti, ktorými sú:  sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia. Zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť a rozvoj pracovných zručností.

 

Ošetrovateľská starostlivosť

1)              V zariadení sociálnych služieb sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť, poskytuje sa potrebná primeraná podpora a pomoc pri stravovaní a hygiene a zabezpečovaní životných potrieb.

2) Zariadenie zabezpečuje poskytovanie zdravotníckej starostlivosti prostredníctvom ambulancií praktického lekára pre dospelých. Ak má prijímateľ sociálnej služby záujem, s lekárom uzatvorí dohodu o poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Lekár navštevuje ZSS každý pondelok, alebo v prípade potreby aj viackrát.

3)  Ostatné odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje zariadenie sociálnych služieb priamo v príslušných odborných ambulanciách zdravotníckych zariadení.

4)   Prijímateľ sociálnej služby má právo ponechať si pôvodného lekára, v tomto prípade sa ZSS dohodne s príbuznými na spôsobe zabezpečovania ošetrovania prijímateľa sociálnej služby.

5) Prijímatelia sociálnych služieb svoje zdravotné ťažkosti okamžite hlásia službu- konajúcemu zamestnancovi, ktorý zmeny ihneď hlási úsekovej sestre a zaznamenávajú sa aj písomnou formou v knihe hlásenia a v ošetrovateľskom procese.

6) Prijímatelia sociálnej služby dodržiavajú nariadenia lekára a podľa jeho ordinácie sa podrobia lekárskemu vyšetreniu a ošetreniu.

7)  Lieky predpisuje praktický lekár pre dospelých a odborní lekári. Okrem predpisu lieku na recept je predpis zaznamenaný aj  v zdravotnej karte.

8)  Prijímatelia sociálnych služieb, ktorým sa lieky dávkujú, ich majú uložené v sesterskej izbe podľa mena v boxoch na to určených.

9)  Lieky pripravuje a podáva určený zamestnanec, ktorý kontroluje ich požitie.

10)  V nočnej službe uskutočňujú v rámci kontroly službukonajúci zamestnanci obchôdzku po zariadení o 23:00 hod a 03:00 hod.

Rozvoj pracovných zručností a sociálna rehabilitácia

1)     Rozvoj   pracovných   zručnosti   a  záujmová   činnosť   sa   plánuje   a   realizuje    pre

prijímateľov sociálnych služieb tak, aby im napomáhala aktívne a spokojne prežívať život v zariadení, pričom sa do nej môžu zapojiť všetci  podľa svojich schopností a záujmov.

2)     Prijímateľ   sociálnej   služby   sa   v   zariadení     môže    venovať    záujmovej   činnosti 

 a rozvoju pracovných zručností, pokiaľ táto činnosť alebo jej rozsah nie je na úkor jeho zdravia, nenarušuje pokoj alebo neohrozuje zdravie ostatných  a pokiaľ to dovoľujú podmienky v zariadení.

3)       Záujmovú   činnosť   a rozvoj pracovných zručností  organizujú v zariadení sociálnych

služieb inštruktori sociálnej rehabilitácie, sociálni pracovníci prípadne iní poverení zamestnanci. Zamestnanci ZSS podporujú prijímateľov sociálnych služieb v záujmovej činnosti, ktorú si volia sami.

4)    Týždenný plán organizovaných skupinových činností,   ktorých   sa   môžu   prijímatelia

sociálnych služieb zúčastňovať je vyvesený na informačnej tabule vo vestibule zariadenia.

5)    V zariadení sociálnych služieb je   pre   prijímateľov   sociálnych   služieb zriadená  na druhom poschodí v pavilóne A miestnosť na    spoločné   stretnutia pri bohoslužbách rôzneho vierovyznania.

6)   Súčasťou   zariadenia sociálnych služieb je   aj   knižnica z ktorej  si    prijímatelia sociálnych  služieb  môžu knihy  vypožičiavať.   Podrobnejšie  informácie  o   knižnici sú   vyvesené  na     informačnej  tabule vo vestibule zariadenia.

7)  Prijímatelia sociálnych služieb sa podľa svojho záujmu a zdravotného stavu môžu zúčastňovať kultúrneho a spoločenského života v ZSS, aj aktivít organizovaných pre seniorov  mimo ZSS.

 

 

Článok 7

Obslužné činnosti

Ubytovanie

1)  Ubytovacie priestory zariadenia sociálnych služieb pre prijímateľov sociálnych služieb sa nachádzajú v dvoch ubytovacích   pavilónoch,  kde  je  kapacita určená pre 160  prijímateľov sociálnych služieb.

2) Z bezpečnostných dôvodov, najmä z dôvodu ochrany života a zdravia prijímateľov sociálnych služieb sa v zariadení sociálnych služieb neprechovávajú nebezpečné predmety, strelné zbrane, chemikálie, veci hygienicky škodlivé alebo veci vzbudzujúce odpor.

3  Stavebné úpravy a zásahy v ubytovacích priestoroch, presuny a dopĺňanie interiérového zariadenia súkromným zariadením a iné úpravy sa vykonávajú výlučne až po súhlase riaditeľa zariadenia.

4)     V ubytovacích a spoločných priestoroch sa nemanipuluje s otvoreným ohňom.

5)      Prijímateľ  sociálnej  služby  si  môže  priniesť  z  domu  drobnosti pripomínajúce domov,

rodinu (obrázky, fotografie, malé dekoratívne ozdoby a pod.), čím si spríjemní prostredie v obytnej miestnosti s cieľom lepšej adaptácie v novom prostredí. Na základe dohody s riaditeľom si do ZSS môže priniesť vlastný televízor, rádio,  počítač, rýchlovarnú kanvicu, chladničku a pod., obľúbené kreslo, malú skrinku, resp. niečo z domáceho prostredia v rozsahu podľa priestorových možností ZSS. Interiérové úpravy obytnej miestnosti, alebo prinesenie vlastného nábytku môžu byť realizované len so súhlasom riaditeľa zariadenia.

6)     Prijímateľ  sociálnej  služby  môže  používať  len   elektrospotrebiče,  ktoré   zodpovedajú

príslušným technickým normám, predpísaným revíziám a nie sú poškodené.  Elektrospotrebič, ktorý bol vyradený z prevádzky z bezpečnostných dôvodov, alebo nemá platnú revíziu nesmie mať prijímateľ sociálnej služby vo svojej obytnej miestnosti. Zmenu v používaní elektrospotrebičov ohlasuje prijímateľ sociálnej služby sociálnym pracovníkom na  1 poschodí v pavilóne A.

7)     Pri  nástupe  do  ZSS sa  prijímateľovi  sociálnej služby  venujú  zamestnanci  ZSS, najmä

úseková sestra, zodpovedný pracovník sociálneho úseku a následne aj kľúčový pracovník , ktorí ho oboznámia s vnútornými pravidlami a zvykmi života v ZSS a organizovanými voľnočasovými aktivitami v ZSS.  Prijímateľ sociálnej služby bude oboznámený s prostredím v ZSS, so zástupcami prijímateľov sociálnej služieb a pod. ZSS môžu  uskutočniť  v rámci  adaptácie prijímateľa sociálnej služby potrebné kroky s cieľom uľahčiť prijímateľovi sociálnej služby adaptáciu v ZSS. Postup adaptačného procesu upravuje interná smernica „Sledovanie adaptačného procesu prijímateľa sociálnej služby“,

8)      V celom objekte zariadenia platí zákaz fajčenia v súlade s platným právnym predpisom s výnimkou priestorov na to vyhradených.

9)  Prijímatelia sociálnych služieb zaobchádzajú šetrne s majetkom zariadenia sociálnych služieb v ubytovacích aj spoločných priestoroch. Prijímateľ sociálnej služby smie požívať len elektrospotrebiče, ktoré zodpovedajú príslušným technickým normám, predpísaným revíziám a nie sú poškodené.

10)  Prijímatelia sociálnych služieb neposkytujú ubytovanie iným fyzickým osobám v obytnej jednotke.

11)  Do spoločných priestorov a na balkóny prijímatelia sociálnych služieb neumiestňujú žiadne veci a predmety.

12)  Nočný odpočinok  sa dodržiava  v  čase  od  22. hod. do 6.00 hod. Počas nočného odpočinku prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci nevykonávajú činnosti, ktoré  by  mohli  rušiť ostatných prijímateľov sociálnych služieb, s výnimkou podania liekov.

13)   Prijímateľ sociálnej služby na základe zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registra obyvateľov SR v znení neskorších predpisov §3 ods. 9,  môže požiadať k  prihláseniu na trvalý pobyt v zariadení.

 

Stravovanie

1)  Strava  sa  pripravuje priamo v zariadení  v  súlade so zásadami zdravej výživy, s  prihliadnutím  na vek, zdravotný  stav  stravníkov  a  podľa  určených stravných  jednotiek, v súlade s platnými právnymi normami a platným Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja.

2)  Zariadenie prijímateľom sociálnej  služby poskytuje celodenné stravovanie, za čo sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. Pri diabetickej diéte sa za celodenné stravovanie považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.

3)     V zariadení sa poskytuje:

 • racionálna strava, ktorá  sa podáva 5 - krát denne ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
 • šetriaca strava, ktorá sa podáva 5 - krát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)
 • -diabetická  strava, ktorá sa podáva 6 - krát denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera,  večera II).

4)     Prijímateľ  sociálnej  služby  môže  na  základe  odporúčania  lekára  požiadať  o  diétne

stravovanie. Nedodržiavaním diétneho stravovania porušuje prijímateľ sociálnej služby liečebný režim stanovený lekárom.

5)     Prijímateľ sociálnej služby, ktorý má zdravotné ťažkosti môže na určitú dobu odoberať diétnu  stravu určenú zdravotným úsekom.

6)  Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. Zostavovanie jedálneho lístka je možné prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a záujmov prijímateľov sociálnych služieb s prihliadnutím na výšku stravnej jednotky. Jedálny lístok sa zostavuje najmenej týždeň dopredu. Jedálny lístok zostavuje vedúci stravovacej prevádzky a schvaľuje ju riaditeľ zariadenia a praktický lekár zariadenia.

7) Pri stravovacej prevádzke je zriadená stravovacia komisia, ktorú zriaďuje riaditeľ zariadenia ako jeho poradný orgán. Členmi stravovacej komisie sú: riaditeľ zariadenia, hospodárka úseku stravovania, úseková sestra, kuchárka, zástupcovia prijímateľov sociálnej služby.  Na stravovacej komisii sa môže zúčastniť každý prijímateľ sociálnej služby, ak o to prejaví záujem a to účasťou na pravidelných stretnutiach, ktoré organizuje úsek stravovacej prevádzky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

8) Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť podávať pripomienky a návrhy ku kvalite, zloženiu  a  pestrosti  stravy  priamo  na stravovacej komisii, alebo prostredníctvom zástupcov prijímateľov sociálnej služby a tiež zapísať ich do knihy prianí a sťažností, ktorá je umiestnená v jedálni zariadenia na oznamovacej tabuli.

9)  Jedálny lístok je vyvesený na oznamovacích tabuliach v jedálni a na chodbách na každom poschodí v oboch budovách.

10)     Prijímatelia  sociálnych   služieb,  ktorým  to  ich  zdravotný  stav  dovoľuje,  sa  stravujú

v jedálni. Na dodržiavanie pitného režimu je v jedálni a vo vestibule zariadenia k dispozícii počas celého dňa pitná voda alebo čaj. Imobilným prijímateľom sociálnych služieb stravu prinesú zamestnanci ZSS v termokazetách priamo k lôžku a rovnako majú zabezpečený aj celodenný pitný režim. PSS, ktorí sú odkázaní na pomoc pri podávaní jedla, zamestnanci ZSS pomáhajú pri jedení.

11) Sumu úhrady za stravovanie tvoria: súčet nákladov na suroviny (stravná jednotka) a režijné náklady na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške určenej v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja (režijné náklady na prípravu stravy sa prepočítavajú za predchádzajúci kalendárny rok k 01. aprílu).

12)     Časový harmonogram podávania stravy v zariadení:

 • Raňajky I.zmena:    od 07:30  do  08:00
 • Raňajky II.zmena:   od 08:00  do  08:30
 • Obed I. zmena:       od 11:30   do 12:00
 • Obed II. zmena:      od 12:00   do 12:30
 • 1. večera:               od 17:00    do 17:30
 • 2. večera                 od 19:30    do 20:00 – pri diabetickej strave
 • Desiata sa podáva s raňajkami.
 • Olovrant sa podáva s obedom.
 • Druhá večera sa podáva s prvou večerou.
 • V  nedeľu sa podáva suchá večera.

13)   Prijímateľ sociálnej služby  platí   úhradu   len   za   odobraté  jedlo a  za jedlo,  z ktorého sa včas neodhlásil.  Odhlásenie  zo  stravovania cez pracovné dni nahlási  prijímateľ službu konajúcemu zamestnancovi, ktorý informáciu posunie zodpovednému zamestnancovi minimálne 1 deň  vopred  do 12:00 hod.  pred dňom neprítomnosti v zariadení.

14)  V prípade, že prijímateľ sociálnej služby neskonzumuje stravu v jedálni a chce si ju odniesť na izbu, môže si ju odniesť vo vlastných nádobách a uchovávať v zmysle platných hygienických predpisov.

15)    Prijímateľ sociálnej služby   sa   nemusí    odhlásiť    zo   stravovania  v prípade náhleho – nepredvídaného odchodu zo zariadenia (napr. hospitalizácia  v  zdravotníckom   zariadení, alebo vyšetrenie u odborného lekára).

 

Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

1)       Zariadenie  aj  pri  poskytovaní  upratovania,  prania, žehlenia a údržbe bielizne a šatstva, v súlade s § 7, písm. a) až c) zákona  o sociálnych službách, prihliada na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, aktivizuje prijímateľov sociálnej služby podľa ich schopností a možností a poskytuje im sociálnu službu na odbornej úrovni.

2) V súlade s § 14, ods. 1) Vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení Vyhlášky MZ SR č. 124/2017 Z.z. od 01.05. 2018 (ďalej len Vyhláška),  priestory  zariadenia sa  upratujú každý pracovný deň, zariadenia na osobnú hygienu sa denne umývajú a dezinfikujú. Rohože pod sprchami sa najmenej raz za týždeň vydrhnú kefou a dezinfikujú. Najmenej raz za štvrťrok sa vykoná upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svietidiel, vykurovacích telies a  vyprášením matracov a prikrývok.

3) Za vykonanie bežného upratovania sa v zariadení považuje: mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch - zariadenia na osobnú hygienu, kuchynského drezu, podlahy, utieranie prachu, vysávanie kobercov, vynesenie smetí, mechanická očista a dezinfekcia spoločných priestorov, kľučiek na dverách, výťahov.

4)  Za vykonanie celkového upratovania sa v zariadení považuje utieranie prachu, mechanická očista a dezinfekcia umývateľných plôch –  zariadenia na osobnú hygienu, kuchynského drezu a liniek (vo vnútri), kúpeľňových skriniek, ostatného nábytku, podlahy, balkónu, vysávanie a tepovanie kobercov, vynesenie smetí, umývanie okien a rámov, dverí, svietidiel, vykurovacích telies, vyprášenie matracov a prikrývok, vypranie záclon.

5) ZSS vykonáva upratovanie každý pracovný deň a podľa potreby,  z dôvodu zabezpečenia a zachovania hygienických štandardov zariadenia tak, aby boli dodržané požiadavky v zmysle Vyhlášky.

6)  Za pranie sa považuje najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

7)  Za žehlenie sa považuje najmä triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva.

8)  Za údržbu sa považuje najmä oprava a úprava osobného šatstva (napr. prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie odevu).

9)  V súlade s § 14 Vyhlášky, zariadenie uskutočňuje výmenu posteľnej bielizne prijímateľov sociálnych služieb podľa potreby, najmenej však raz za 14 dní.

10)  Prijímateľ sociálnej služby  má možnosť odovzdať  znečistenú osobnú   bielizeň      k  vypraniu. Pranie osobnej bielizne, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zabezpečujú zamestnanci práčovne  priamo  v   zariadení. Vypraná   a   ožehlená    bielizeň sa  vydáva z práčovní podľa  harmonogramu, s ktorým je oboznámený každý prijímateľ sociálnych služieb pri prijímaní do zariadenia a je k dispozícii aj na oznamovacej tabuli v zariadení.

11)  ZSS nemá vytvorené podmienky na to, aby si prijímateľ sociálnej služby mohol  vyprať osobnú bielizeň a odev, preto zariadenie vykoná pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva podľa potreby, najmenej však 4x mesačne.  

 

Článok 8

Ďalšie činnosti

Za ďalšie činnosti poskytované v zariadení sociálnych služieb sa považuje utváranie podmienok   na úschovu cenných vecí a zabezpečenie záujmovej činnosti.

 

Utváranie podmienok na  úschovu cenných vecí

1)      Každému prijímateľovi sociálnej služby sa všetky jeho osobné veci označia.

2)    Ak prijímateľ sociálnej služby pri prijímaní do zariadenia sociálnych služieb, alebo počas poskytovania  sociálnych služieb požiada o úschovu cenných vecí, zariadenie cenné veci, vrátane   vkladných   knižiek  a  peňažnej    hotovosti prijímateľa sociálnej služby prevezme  na základe zmluvy do úschovy.

3)   V prípade, že prijímateľ sociálnej služby nepožiada zariadenie  o úschovu cenných vecí, zariadenie nezodpovedá  za  ich prípadné odcudzenie, alebo stratu.

4)  Úschova  cenných  vecí sa realizuje iba na základe  zmluvy o úschove medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnych služieb.

5)   Zariadenie  sociálnych služieb vedie   evidenciu   uzavretých  zmlúv  o úschove  v registri zmlúv a o úschove cenných vecí.

6)     Cenné  veci   prevzaté   do   úschovy   sa   označia   tak,   aby    sa   vylúčila  ich zámena, vykoná sa  fotodokumentácia     cennej   veci,   jej  ocenenie odborným znalcom a cenná vec sa dá poistiť proti poškodeniu a odcudzeniu.

7)    Náklady spojené s ocenením cennej veci znáša prijímateľ sociálnych služieb.

8)    Cenné   veci prijímateľovi sociálnych služieb, ktorý   nemá  spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy zariadenie na žiadosť zákonného zástupcu prijímateľa sociálnych služieb alebo opatrovníka, len na nevyhnutný čas.

9)    ZSS   vedie   evidenciu   cenných   vecí   prevzatých  do  úschovy  od  prijímateľa sociálnej služby v jeho osobnej karte.

10)    Cenné veci mimoriadnej hodnoty ako sú šperky, obrazy, drahé kamene a pod. sa uložia u notára alebo v peňažnom ústave.

11) Po úmrtí prijímateľa sociálnej služby zariadenie sociálnych služieb vyhotoví protokol o majetku zomrelého, ktorý postúpi na Okresný súd.

 

Článok 9

Dodržiavanie hygienických zásad

1)   Prijímatelia  sociálnych  služieb   pravidelne  vetrajú   svoje   izby,   udržiavajú čistotu nielen v izbe, ale v celom zariadení, vrátane exteriérových priestorov.

2)     Odev a obuv sa do skrine odkladá len po dôkladnom vyčistení.

3)  V  skrinkách,  ani na žiadnom mieste v ubytovacích a spoločných priestoroch sa neskladujú potraviny podliehajúce skaze.

4)  Prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zariadenia dodržiavajú zásady osobnej hygieny, čistoty šatstva, bielizne a obuvi.

5)   V prípade, že prijímateľ sociálnej služby nedodržuje   základné   hygienické  návyky   a   tým ohrozuje svoje zdravie a zdravie   ostatných (napr. skladuje zhnité  a   plesnivé   potraviny, spôsobuje  zápach  z  obytnej  miestnosti),  umožní   personálu  uskutočniť za  prítomnosti ďalšieho povereného  zamestnanca potrebné opatrenia za účelom kontroly a zabezpečenia upratania skrine, skrinky, vykonať dezinfekciu.

6)   V rámci dodržiavania hygienických zásad sa prijímateľ sociálnej služby kúpe, resp. sprchuje podľa  potreby, najmenej však 1 x týždenne, muži sa holia najmenej 2x do týždňa.

7)   Prijímateľ sociálnej služby umožní ošetrovateľskému personálu a upratovačkám vykonať úkony  súvisiace s dodržiavaním hygienických zásad.

 

Článok 10

 Ochrana zdravia, života, majetku

1)              Prijímateľ sociálnej služby  upozorní  zamestnancov na škodu a riziko, ktoré by mohli vzniknúť zariadeniu, prijímateľom sociálnych služieb alebo iným osobám tak, aby mohli byť vykonané kroky k ich odvráteniu.

2)               Prijímateľ sociálnej služby chráni a šetrí majetok zariadenia, ak dôjde k poškodeniu alebo zničeniu inventára a iných súčastí zariadenia a to úmyselne alebo aj z nedbanlivosti, potom škoda musí byť nahradená  osobou, ktorá túto škodu spôsobila. Ak spôsobí škodu  viac prijímateľov sociálnych služieb, zodpovedajú za ňu podľa svojej účasti na spôsobení škody.

3)               O miere zavinenia a náhrade škody, rozhodne riaditeľ zariadenia na návrh škodovej  komisie zriadenej v zariadení, pričom jedným z členov je zástupca prijímateľov sociálnej služby.

4)               Prijímatelia sociálnych služieb dodržiavajú požiarno-bezpečnostné predpisy a v prípade ohrozenia sa nimi riadia.

5)              Zamestnanci a PSS dodržiavajú požiarno-bezpečnostné predpisy, v prípade ohrozenia prijímatelia sociálnych služieb sa nimi riadia; v prípade prijímateľov sociálnych služieb zbavených spôsobilosti na právne úkony a za imobilných prijímateľov to zabezpečuje zodpovedný zamestnanec.

6)              V ZSS sa nezhromažďujú a nekonzumujú  alkoholické nápoje v nadmernej miere.

7)               Prijímatelia sociálnych služieb nevstupujú a nezdržiavajú sa v prevádzkových priestoroch, skladoch a garážach zariadenia bez súhlasu personálu.

8)               Prijímatelia sociálnych služieb na izbách skladujú a používajú elektorspotrebiče ako práčku, chladničku, elektrický sporák, elektrickú rúru, elektrický varič a klimatizačnú jednotku, len ak je to zmluvne dohodnuté medzi nimi a zariadením sociálnych služieb.

9)               Pokiaľ prijímateľ sociálnej služby vlastní bicykel, motocykel, alebo automobil, môže tieto parkovať na vyznačenom parkovisku pred budovou zariadenia. Za poškodenie, prípadne stratu, zariadenie nezodpovedá.

10)           Službu konajúci zamestnanci priebežne vykonávajú monitoring prijímateľov sociálnych služieb, najmenej však 1x v každej pracovnej zmene (ranná, popoludňajšia, nočná) a všetky skutočnosti a zmeny zaznamenajú  písomnou formou  do  knihy hlásenia, v prípade potreby do záznamu  a ústnou formou odovzdajú informácie pracovníkovi ďalšej zmeny.

11)            Zamestnanec zariadenia má právo vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti prijímateľa sociálnej služby po zaklopaní a súhlase prijímateľa sociálnej služby.

12)            Poverený zamestnanec zariadenia má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu fyzickej osoby, ktorej sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.

13)           V prípade, že by zamestnanci zariadenia  evidovali prijímateľa sociálnej služby ako prítomného v zariadení a tento by ani po niekoľkých opakovaných zaklopaniach a ohláseniach nereagoval a nedal žiadny súhlas, ani žiadnu odpoveď, musí službukonajúci zamestnanec vyhodnotiť situáciu a za prítomnosti ďalšieho zamestnanca alebo prijímateľa sociálnych služieb  dvere otvoriť.

14)           V súlade s Ústavou Slovenskej republiky ZSS zaručuje prijímateľom sociálnych služieb slobodný a voľný pohyb aj mimo ZSS.

15)            Prijímateľ sociálnej služby v záujme  svojej  bezpečnosti,  alebo poskytnutí  rýchlej  lekárskej pomoci ohlási vzdialenie  sa zo zariadenia službukonajúcemu  zamestnancovi,  ak  predpokladá,   že  sa  v  priebehu   dňa   nedostaví a je potrebné zabezpečiť odloženie stravy. Jedná sa  o prijímateľa sociálnych služieb, ktorý si vopred nenahlásil odhlásenie zo stavy alebo neprítomnosť v zariadení.

16)            Za  bezpečnosť  a  ochranu  zariadenia v čase nočného odpočinku zodpovedá službukonajúci zamestnanec. O mimoriadnej  vzniknutej situácii sú zamestnanci povinní neodkladne informovať riaditeľa zariadenia a vyhotoviť o situácii písomný záznam.

17)            Počas   nariadenia   karantény   Regionálnym úradom verejného zdravotníctva    je v rámci bezpečnosti  zakázaný   vstup   akýmkoľvek  návštevám,    zákaz vychádzok a obmedzenie vzájomných návštev v rámci zariadenia.

18)           Budova zariadenia sa z bezpečnostných dôvodov zatvára o 22. hod. a otvára sa ráno o 6. hod. Prijímateľ sociálnej služby, ktorý príde do zariadenia po 22:00 hod.,  zazvoní na zvonček umiestnený pri hlavných vchodových dverách.

19)            Cudzie osoby sa počas noci v zariadení nezdržiavajú.

 

Článok 11 

Použitie prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia prijímateľov sociálnych služieb

1)       Pri poskytovaní sociálnych služieb v zariadení sa nepoužívajú prostriedky netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby. Ak je priamo ohrozený život alebo priamo ohrozené zdravie prijímateľa sociálnej služby alebo iných fyzických osôb, možno použiť prostriedky obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, a to len na čas nevyhnutne potrebný na odstránenie priameho ohrozenia.

2)         Za prostriedky  netelesného  obmedzenia  v zariadení  sa  považuje  zvládnutie  situácie najmä verbálnou komunikáciou, odvrátením pozornosti alebo aktívnym počúvaním.

3)          V   zariadení    sa   pri    potrebe   telesného   obmedzenia    zvláda   situácia    použitím 

rôznych špeciálnych úchopov, alebo použitím liekov na základe pokynu lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

4)          Použitie   prostriedkov   obmedzenia netelesnej povahy prijímateľa sociálnej služby má prednosť pred použitím prostriedkov telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby.

5)        Nevyhnutné telesné obmedzenie nariaďuje, schvaľuje alebo dodatočne bezodkladne schvaľuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria a písomne sa k nemu vyjadruje sociálny pracovník zariadenia. Použitie liekov nemožno dodatočne schvaľovať.

6)         Telesné a netelesné obmedzenie prijímateľa sociálnej služby musí byť zaznamenané v registri telesných a netelesných obmedzení (ďalej len "register obmedzení") zriadenom na tento účel, ktorý zariadenie vedie.

7)         Register obmedzení obsahuje zápis každého obmedzenia prijímateľa sociálnej služby s uvedením jeho mena, priezviska a dátumu narodenia, spôsob a dôvody obmedzenia prijímateľa sociálnej služby, dátum a čas trvania tohto obmedzenia, opis okolností, ktoré viedli k obmedzeniu prijímateľa sociálnej služby, s uvedením príčiny nevyhnutného obmedzenia, opatrenia prijaté na zamedzenie opakovania situácie, pri ktorej bolo nevyhnutné použiť obmedzenie, meno, priezvisko a podpis lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý obmedzenie nariadil a schválil, alebo dodatočne bezodkladne schválil, meno, priezvisko a podpis sociálneho pracovníka, ktorý sa k použitiu obmedzenia písomne vyjadril a popis zranení, ktoré utrpeli zúčastnené fyzické osoby.

8)         Zariadenie každý  zápis   obmedzenia   prijímateľa   sociálnej   služby   a údaje uvedené v registri obmedzení bezodkladne po použití prostriedkov obmedzenia oznamuje MPSVaR a  Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva ÚNSK.

9)   Zariadenie o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informuje bezodkladne zákonného zástupcu prijímateľa sociálnej služby alebo súdom ustanoveného opatrovníka. V prípade, že je zariadenie opatrovníkom prijímateľa sociálnej služby ustanoveným súdom,  zariadenie je povinné o použití prostriedkov obmedzenia prijímateľa sociálnej služby informovať bezodkladne blízku osobu prijímateľa sociálnej služby.

 

Článok 12 

Sprevádzanie prijímateľov sociálnej služby

1)               Zariadenie sociálnych služieb poskytuje sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby na lekárske vyšetrenia. Podmienky úhrady za túto službu sú bližšie špecifikované v platnom VZN NSK.

2)               Sprevádzanie prijímateľa sociálnej služby sa v zariadení vopred plánuje, okrem akútnych prípadov týkajúcich sa zdravotného stavu. Plánovanie sprevádzania vykonáva úseková sestra  na základe vopred dohodnutých termínov lekárskych vyšetrení a v rozsahu aktuálnych personálnych kapacít zariadenia.

 

Článok 13 

Návštevy v zariadení

1)               Prijímatelia sociálnych služieb prijímajú návštevy počas celého dňa s výnimkou času, keď sa na izbe prijímateľa sociálnych služieb vykonáva toaleta..

2)               Každý návštevník sa pri vstupe do zariadenia zapíše do knihy návštev, ktorá je umiestnená na vrátnici. Po ukončení návštevy sa v knihe návštev odpíše.

3)               Návštevy nerušia pokoj,  poriadok a stravovací režim v zariadení. Návštevy rešpektujú  súkromie prijímateľov sociálnych služieb a  pokyny službukonajúceho personálu. K prípadným návštevám vo večerných hodinách sa využívajú spoločenské priestory zariadenia.

4)               Ukončením návštevy sa rešpektuje nočný odpočinok od 22:00 do 6:00.

5)               Zákaz   návštev   môže   vyhlásiť   aj riaditeľ   zariadenia  po   nariadení   Úradom  verejného zdravotníctva alebo ošetrujúcim lekárom z dôvodu zabránenia prenosu ochorenia alebo z vážnych technických a bezpečnostných príčin.

6)              Oznámenie o zákaze návštev a časovom ohraničení sa umiestni na vchodových dverách do zariadenia.

 

Článok 14 

Podmienky dočasnej neprítomnosti  v zariadení a vychádzky mimo areál zariadenia

1)     Prijímateľ   sociálnej služby   má   právo   na   pobyt   mimo   ZSS, bez ohľadu na dôvod

(návšteva príbuzných, dovolenka, pobyt v zdravotníckom zariadení alebo na liečení a pod.).

2)      Za   neprítomnosť  v  zariadení  sociálnych   služieb   sa  považuje  opustenie  zariadenia

minimálne na 24 hodín ( od rána do ďalšieho rána).  V čase neprítomnosti v ZSS prijímateľ sociálnej služby v súlade s § 72 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z.z neplatí úhradu za stravovanie, odborné, obslužné a ďalšie činnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou osobou.

3)              Opustenie  zariadenia  cez  deň  -  vychádzka    (v  prípade  ak   prijímateľ   sociálnej

služby  opustí zariadenie ráno a vráti sa v priebehu dňa alebo večer) - počas tejto neprítomnosti je vyhlásený prijímateľ sociálnej služby len zo stravy.

4)              Prijímateľ    sociálnej   služby     oznamuje     službukonajúcemu     zamestnancov opatrovateľského úseku svoju neprítomnosť v zariadení, s uvedením dátumu a dôvodu neprítomnosti a potvrdí to svojim podpisom, najneskôr 24 hodín vopred z dôvodu odhlásenia  za stravy na dané obdobie.

5)              Určený zamestnanec opatrovateľského úseku je zodpovedný za evidenciu  neprítomnosti prijímateľov sociálnych služieb v zariadení a za odovzdanie evidencie sociálnemu úseku v súvislosti so zúčtovaním.

6)              Pokiaľ prijímateľ  sociálnej  služby  v  bežnom  mesiaci  v čase  svojej  neprítomnosti

neodoberie všetky služby, za ktoré bola zmluvne dohodnutá úhrada, táto finančná čiastka (preplatok) mu bude zúčtovaná mesačne prevodom na účet alebo odpočítaná z predpísanej úhrady.

7 )Prijímateľom sociálnych služieb vedie  sociálna pracovníčka  kontá označené kmeňovým

číslom, na ktorých zaznamenáva finančné operácie spojené s úhradami za poskytované sociálne služby.

 

Článok 15 

Výplata dôchodkov a zostatkov dôchodkov

1)              Prijímateľovi sociálnej služby je dôchodok zo sociálnej poisťovne poukazovaný na osobný účet v banke, alebo prostredníctvom poštovej doručovateľky. Prijímateľ sociálnej služby poukáže finančné prostriedky na úhradu za poskytovanú sociálnu službu na účet v Slovenskej sporiteľni trvalým príkazom, prevodom alebo poštovou poukážkou.

 

 

Článok 16

 Doručovanie poštových zásielok

1)               Obyčajné poštové zásielky doručuje doručovateľ do poštovných schránok prijímateľom sociálnych služieb.

2)              Doporučené zásielky a  balíky dá doručovateľ priamo prijímateľovi sociálnej služby  podľa pravidiel Slovenskej pošty.

3)              Peňažné zásielky (poštové poukážky, dôchodky), vyplatí doručovateľ priamo prijímateľovi sociálnej služby podľa pravidiel Slovenskej pošty. Pokiaľ má prijímateľ sociálnych služieb na základe zmluvy o úschove občiansky preukaz v úschove, odovzdá túto zásielku prijímateľovi sociálnych služieb za prítomnosti pracovníčky na sociálnom úseku.

 

Článok 17

Supervízia

1)  ZSS s cieľom zvýšenia odbornej úrovne a kvality poskytovanej sociálnej služby má v súlade s § 9 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. vypracovaný program supervízie.

2)    Vypracovaný program supervízie ZSS realizuje v spolupráci s externým supervízorom.

3)   Výsledky supervízie ZSS využíva následne v praxi.

Článok 18

Návrhy a sťažnosti prijímateľov sociálnych služieb

1)    Každý prijímateľ sociálnej služby má kedykoľvek možnosť podávať pripomienky, návrhy a podnety súvisiace s poskytovaním sociálnej služby a to osobne u sociálnych pracovníkov alebo iných zamestnancov, riaditeľa ZSS, prostredníctvom zvolených zástupcov (vo výbore) prijímateľov sociálnych služieb, alebo písomne (aj anonymne) vhodiť do schránok sťažností, pochváľ, podnetov a návrhov, (ktoré sa nachádzajú na prízemí pri poštových schránkach PSS.) alebo do knihy prianí a sťažností, ktorá sa nachádza pri vstupe do jedálne zariadenia.

2)          Riaditeľ zariadenia podané návrhy a námety prehodnocuje so zástupcami prijímateľov sociálnych služieb a s príslušnými vedúcimi úsekov zariadenia.

3)    Sťažnosti rieši zariadenie sociálnych služieb v zmysle platných právnych predpisov.

4)      Spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb a ich príbuzných s poskytovanou sociálnou službou je cieľom vedenia ZSS. Prijímatelia sociálnych služieb majú viacero spôsobov vyjadriť svoju spokojnosť – cez vyjadrenie na stretnutí prijímateľov sociálnych služieb, vyjadrenia priamo u riaditeľa alebo u vedúceho sociálneho či opatrovateľského úseku, vyjadrenie prostredníctvom zástupcov prijímateľov sociálnych služieb, vyjadrenie písomné vložené do skránky označenej „sťažnosti, pochvaly, podnety a návrhy“. ZSS spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb zisťuje 1 x do roka formou dotazníka, ktorý vyhodnocuje a o výsledku informuje prijímateľov sociálnych služieb na stretnutí.  Príbuzní a iné návštevy majú možnosť sa vyjadriť k úrovni starostlivosti pri každej návšteve v ZSS.

5)      Prijímatelia sociálnych služieb v ZSS majú právo jednotlivo alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len "orgán verejnej správy") so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami, t. j. podávať petície. Pri ich vybavovaní bude ZSS postupovať v súlade so zákonom č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 

Článok 19

Vzájomné práva a povinnosti ZSS a prijímateľa sociálnej služby

1)   Práva ustanovené zákonom č. 448/2008 Z. z. sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní  v niektorých oblastiach a ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

2)    Pri  výbere   sociálnej  služby  má  každá  fyzická  osoba  za  podmienok   ustanovených

zákonom č. 448/2008 Z. z. právo výberu sociálnej služby a formy jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby (§ 6 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.). Pre sociálnu službu v ZSS sa každý záujemca rozhodne sám, slobode, dobrovoľne na základe informácií zverejnených na internetovej stránke ZSS (www.fenixlevice.sk), na internetovej stránke Nitrianskeho samosprávneho kraja (www.unsk.sk), z rozhovoru pri osobnej návšteve v ZSS, resp. z obhliadky ZSS v doprovode povereného zamestnanca.

3)   Fyzická   osoba   má   právo   na   poskytovanie   sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom,

formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 448/2008 Z.z., ako aj právo na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme  o druhu, mieste, cieľoch a spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z.). 

 

Práva prijímateľa sociálnych služieb

4) Prijímateľ sociálnej služby má právo na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobami, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov (§ 6 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.).

a)    Zariadenie sociálnych služieb   umožňuje návštevy prijímateľov sociálnych služieb (upravené v Čl. 13 tohto domáceho poriadku), umožňuje telefonický kontakt s osobami, ktoré si prijímateľ sociálnych služieb sám určí. Niektorí prijímatelia sociálnych služieb majú vlastné mobilné telefóny, ktoré používajú bez akéhokoľvek obmedzenia. Výnimkou je rešpektovanie nočného pokoja a súkromia spolubývajúcich osôb. V prípade prijímateľov sociálnych služieb, ktorí mobilný telefón nemajú, resp. sú imobilní, personál umožní telefonický kontakt prostredníctvom služobného telefónu v kancelárii sociálnych pracovníkov. Pokiaľ sa prijímateľ sociálnych služieb z rôznych dôvodov nemôže dostaviť k telefónu, sociálny pracovník odovzdá odkaz, resp. sprostredkováva komunikáciu .

b)  Prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť komunikovať so svojimi príbuznými, priateľmi a známymi aj elektronicky. Na štvrtom poschodí v pavilóne A je u sociálnych pracovníkov zriadená počítačová miestnosť s prístupom na internet. Raz týždenne sa v zariadení realizuje aj počítačový krúžok, na ktorom sa prijímatelia sociálnych služieb môžu naučiť základy práce s počítačom a internetom.

c)   Písomný kontakt sa na požiadanie prijímateľa sociálnej služby môže zabezpečiť  aj tak, že prijímateľ sociálnej služby napíše korešpondenciu osobne, zalepí obálku a požiada o jej odoslanie sociálnych pracovníkov na náklady prijímateľa sociálnych služieb (s dokladom o odoslaní zásielky).  Ak prijímateľ zo zdravotných dôvodov nevládze písať, môže požiadať sociálnu pracovníčku, ktorá napíše list podľa jeho želania, a prijímateľ sociálnych služieb list podpíše.

d)  Zamestnanci ZSS neotvárajú poštu (listy ani balíky) určenú prijímateľom sociálnych služieb - rešpektuje súkromie prijímateľa a listové tajomstvo.

5)   Prijímateľ   sociálnej   služby   má   právo  na   nenarušovanie   svojho osobného priestoru

okrem situácie, ktorá neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu jeho života, zdravia alebo majetku, na ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia (§ 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z.).

a)  Všetci zamestnanci ZSS rešpektujúc právo na súkromie, pri vstupe do izby prijímateľov sociálnych služieb klopú na dvere a žiadajú o povolenie vstupu. Ak si prijímateľ sociálnych služieb ich návštevu nepraje, po zvážení možnosti, prídu neskôr. Výnimkou je poskytnutie pomoci pri odkázanosti, podanie lieku, vykonanie dohľadu a ostatné situácie vymedzené zákonom č. 448/2008 Z. z.

6)  Prijímateľ sociálnej služby má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v ZSS prostredníctvom zvolených zástupcov pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase (§ 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z.).

a)  Prijímatelia sociálnych služieb majú svojich volených zástupcov (výbor obyvateľov). Jeho postavenie a úlohy vymedzuje Článok 5  tohto domáceho poriadku.

7)  Prijímateľ sociálnej služby v ZSS má právo na náhradu škody spôsobenej poskytovateľom sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou.

 

Povinnosti prijímateľa sociálnych služieb

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. domáci poriadok ZSS definuje povinnosti prijímateľa sociálnych služieb:

8)    Prijímateľ sociálnej služby   je   povinný   platiť  úhradu za poskytovanú sociálnu službu

v sume určenej ZSS v zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak zákon neupravuje inak (§ 72 zákona č. 448/2008 Z. z.).

9)     Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa

svojho príjmu a majetku. (§ 72 ods. 8).

10)   Prijímateľ sociálnej služby a ZSS sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní

sociálnej služby v prípade, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu. (§ 74 ods. 12  zákona č. 448/2008 Z. z.).

11)   Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť obci alebo vyššiemu územnému

celku do ôsmich dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu. (§ 93 ods. 1  zákona č. 448/2008 Z. z.).

12)  Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu obce alebo  vyššieho územného celku

osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec alebo vyšší územný celok neurčil dlhšiu lehotu. (§ 93 ods. 2  zákona č. 448/2008 Z. z.).

13)  Prijímateľ  sociálne  služby je  povinný  na  výzvu  obce alebo  vyššieho územnému celku

zúčastniť sa posúdenia alebo opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom zdravotníckym pracovníkom podľa zákona č. 448/2008 Z. z. (§ 93 ods. 3  zákona č. 448/2008 Z. z.).

14)   Prijímateľ sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10 zákona č. 448/2008 Z. z. sú

povinní ZSS oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce na platenie úhrady za sociálnu službu a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku a predložiť doklady týkajúce sa majetku, ak sú pochybnosti. (93 ods. 4 a § 72 ods. 11  zákona č. 448/2008 Z. z.)

 

Povinnosti ZSS ako poskytovateľa sociálnej služby vo vzťahu k prijímateľovi sociálnej služby

16)   ZSS je povinné prihliadať na individuálne potreby prijímateľa (§ 7 písm. a) zákona č. 448/2008  Z. z.

17)   ZSS je povinné aktivizovať prijímateľa podľa jeho schopností a možností (§ 7 písm. b)

zákona č. 448/2008 Z. z.

18)   ZSS je povinné poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni (§ 7 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z.

19)    ZSS je povinné spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby zo ZSS s celoročnou pobytovou formou do prirodzeného prostredia  s prednostným poskytovaním sociálnej služby terénnou, ambulantnou alebo týždennou pobytovou formou, a to so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a pri rešpektovaní osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu (§ 7 písm. d) zákona č. 448/2008 Z. z.

20)           ZSS je povinné plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej služby – individuálny plán. Ak je prijímateľom sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho plánu je aj program sociálnej rehabilitácie.  (§ 9 ods. 1 zákona  č. 448/2008 Z. z.).

21)     ZSS je povinné dodržiavať maximálny počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného

zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov podľa prílohy č. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. (§ 9 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. - termín plnenia do 31. 12. 2015).

22)     ZSS je povinné splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecne

technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (§ 9 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z.)

23)   ZSS je povinné plniť podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby podľa prílohy

č. 2 písm. A zákona č. 448/2008 Z. z. (§ 9 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z. z.)

24)   ZSS   je   povinné   s   postupmi,   pravidlami   a   podmienkami  spracovanými  v súlade

s prílohou č. 2 písm. A oboznámiť svojich zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v  im zrozumiteľnej forme  (§ 9 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z.)

25)  ZSS pri   poskytovaní celoročnej pobytovej   formy sociálnej služby je povinné uzatvoriť

písomnú dohodu o úschove cenných vecí, ak ho o úschovu prijímateľ sociálnej služby požiada (§ 9 ods. 14  zákona č. 448/2008 Z. z.)

26)   ZSS je   povinné   plniť povinnosti   pri  ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby(§10 ods. 4  zákona č. 448/2008 Z. z.).

27)   ZSS  je povinné uzatvoriť   písomnú   zmluvu o   poskytovaní sociálnej služby (§ 74 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.).

28)   ZSS a   prijímateľ   sociálnej   služby   sú   povinní   uzatvoriť   dodatok   k zmluve  o poskytovaní sociálnej služby v prípade, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu. (§ 74 ods. 12  zákona č. 448/2008 Z. z.)

 

Článok 20

 Porušovanie domáceho poriadku

1)     Prijímateľ sociálnej služby   dodržiava  ustanovenia  Domáceho  poriadku.

2)     Za   porušovanie  Domáceho   poriadku    sa  považuje predovšetkým :

a)     Prijímateľ   sociálnej   služby   hrubo   porušuje   povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy o

poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady.

b)     Prijímateľ sociálnej   služby neuzatvorí    dodatok   k  zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

c)     Prijímateľ sociálnej   služby neuzatvorí    dodatok   k  zmluve o poskytovaní sociálnej Služby.

d)     Prevádzka   zariadenia   je   podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej

sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu.

e)     Obec alebo vyšší územný   celok   rozhodne   o   zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

f)      Prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, (za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení).

g)     Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje dobré mravy (pitie alkoholických nápojov,

agresívne správanie pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných  návykových látok, fyzické útoky na personál, spolubývajúcich prípadne návštevníkov, neoprávnené a hrubé slovné napádanie zamestnancov, spolubývajúcich alebo iné FO v ZSS, nedodržiavanie hygienických návykov, opakované porušovanie domáceho poriadku, úmyselné poškodzovanie majetku ZSS aj napriek upozorneniam, preukázané kradnutie vecí vyvolávanie verejného pohoršovania svojím správaním a pod.).

3)     O    závažnom   porušení   domáceho    poriadku   prijímateľom   sociálnej   služby,

zamestnancom zariadenia resp. návštevníkom bude urobený zápis službukonajúcim personálom. Zo zápisu musí byť zrejmé kto, kedy a ako závažne porušil domáci poriadok, rozsah spôsobených škôd a činnosti vykonané na ich odstránenie. Zápis sa odovzdá riaditeľovi zariadenia, ktorý určí ďalší postup v zmysle platných predpisov.

4)     V zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. môže prijímateľovi sociálnej služby, ktorý hrubo

porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú občianske spolužitie v ZSS poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

 

Článok 21  Záverečné ustanovenia

1)               Domáci poriadok bol vypracovaný z dôvodu  organizačných zmien a prijatých vnútorných smerníc zariadenia.

2)               Sociálni pracovníci oboznámia s Domácim poriadkom každého prijímateľa sociálnej služby pri podpisovaní  Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení.

3)               Domáci poriadok je  pre  každého  prijímateľa sociálnej služby, návštevy alebo iné fyzické a právnické osoby  v zariadení  dostupný  na vyhradených miestach – vývesných oznamovacích tabuliach.

4)               Domáci poriadok nadobúda účinnosť 01.01.2018.

5)               Vydaním tohto Domáceho poriadku sa ruší Domáci poriadok účinný od 01.02.2015  s dodatkom.

6)               Domáci poriadok môže byť doplnený a menený na základe zmien súvisiacich právnych predpisov a na základe prijatých nových organizačných zmien a vnútorných smerníc v zariadení.

 

 „Fénix“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29, 934 01 Levice

Evidenčné číslo: 2020/000628

 

Dodatok č. 1 k Domácemu poriadku účinnému od 01.01.2018

 

Účinný od 30.03.2020                                                 Schválil:  PhDr. Robert Budinský, MBA                                                                                                           riaditeľ zariadenia

 

Na základe Dodatku č. 1 sa mení Domáci poriadok účinný od 01.01.2018 z dôvodu odporúčania zo dňa 30.03.2020 odborníkov z Fora pre ľudské práva, Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácie SOCIA, SocioFóra a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím nasledovne:

V článku 10 Domáceho poriadku sa dopĺňa bod 20) s nasledovným znením:

20) „V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, alebo núdzového stavu, je prijímateľ povinný dodržiavať osobitné nariadenia/usmernenia vydané poskytovateľom sociálnych služieb a jeho zriaďovateľom, prípadne inými orgánmi verejnej správy. Ak je súčasťou takého nariadenia/usmernenia obmedzenie slobody pohybu, prijímateľ je povinný zdržiavať sa v tých priestoroch, ktoré boli poskytovateľom sociálnej služby určené, napríklad areál poskytovateľa sociálnej služby, konkrétna časť areálu, či budovy, apod. Táto povinnosť sa netýka situácie, kedy je nevyhnutné, aby prijímateľ zariadenie opustil(napr. pobyt v ústavnom zdravotníckom zariadení, alebo ak ide o vzájomnú dohodu s poskytovateľom sociálnej služby(napr. návrat prijímateľa do domáceho prostredia)“.

 

Účinnosť dodatku od 30.03.2020

 

Vyhotovila:    PhDr. Ing. Veronika Csölleyová

                        vedúci sociálneho úseku

 

 Schválil:         PhDr. Robert Budinský, MBA

                        riaditeľ zariadenia