Vízia zariadenia „FÉNIX“, ZSS Levice
- poskytovanie sociálnej služby na vysokej profesionálnej a odbornej úrovni v útulnom prostredí plnom rešpektu, bezpečia a vzájomnej dôvery.

Dôraz kladieme na etický a empatický prístup, ktorý vychádza z individuálnych potrieb a zo životného príbehu prijímateľa, či žiadateľa sociálnej služby.

Zariadenie sociálnych služieb má ambíciu byť jedným z najvyhľadávanejších v regióne v súvislosti s aktívnou komunikáciou s verejnosťou, inovatívnymi metódami poskytovania sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov poskytovanej sociálnej služby.

Vízia zariadenia pre seniorov Vízia domova sociálnych služieb Vízia špecializovaného zariadenia
•    podpora dôstojného starnutia a života seniora v podmienkach zariadenia pre seniorov s prihliadnutím na individuálne potreby pre jeho aktívne a pestré napĺňanie potrieb, životného štýlu, postavenia v spoločnosti a vo svojej rodine. •    podpora rozvoja prijímateľa sociálnej služby a zdravého životného štýlu, pri aktívnom trávení času a rozvoji pracovných zručností. •    podpora prijímateľa sociálnej služby k sebarozhodnovaniu, sebarealizácií a účasti na spoločenskom živote a živote v komunite zariadenia.


Poslanie  zariadenia „FÉNIX“, ZSS Levice
- poskytovanie sociálnej služby na odbornej úrovni pre zachovanie, obnovu, rozvoj  a aktivizovanie fyzických osôb,  pre prevenciu, riešenie, zmiernenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Z hľadiska svojej pôsobnosti má zariadenie preventívne pôsobiť proti sociálnemu vylúčeniu, či už žiadateľa sociálnej služby alebo prijímateľa sociálnej služby, ako ochranu pred neuspokojením základných životných potrieb, zamedzeniu nevhodných návykov a spôsobu života, zhoršenia zdravotného stavu z dôvodu ochorenia, veku, alebo zdravotného postihnutia, straty bývania alebo ohrozenia správaním iných ľudí.

Výsledkom tohto poslania je prijímateľ sociálnej služby, ktorý je adaptovaný, spolupracuje na vytváraní svojho individuálneho plánu, podieľa sa na určovaní životných podmienok v zariadení a priebehu sociálnej služby, pre zachovanie svojej dôstojnosti a slobodnej vôle.


Zariadenie sociálnych služieb má ambíciu byť jedným z najvyhľadávanejších v regióne v súvislosti s aktívnou komunikáciou s verejnosťou, inovatívnymi metódami poskytovania sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov poskytovanej sociálnej služby.

Poslanie zariadenia pre seniorov Poslania domova sociálnych služieb Poslanie špecializovaného zariadenia
•    inklúzia seniora v podmienkach zariadenia sociálnych služieb pre plnenie potrieb a podporu identity seniora, pri spolupráci s osobami z jeho prirodzeného domáceho prostredia. •    sprevádzanie jedinca , ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, na ceste k dosiahnutiu čo najvyššej možnej miery nezávislosti, v závislosti od jeho zdravotného stavu a individuálnych potrieb. •    sprevádzanie jedinca , ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, na ceste k dosiahnutiu čo najvyššej možnej miery nezávislosti, v závislosti od jeho zdravotného stavu a individuálnych potrieb.

Hodnoty    (prístup)  „FÉNIX“, ZSS Levice:
zachovať ľudskú dôstojnosť
rešpektovať individualitu
ľudský a empatický prístup
podporovať tímového ducha
vytvárať atmosféru dôvery
ochota komunikovať a počúvať
zmysel pre zodpovednosť
orientovať sa na klienta


Hlavným cieľom „FÉNIX“, ZSS Levice je prostredníctvom odborného personálu zabezpečovať alebo udržiavať vysoký štandard poskytovaných sociálnych služieb, s prihliadnutím na vytvorenie kvalitných podmienok a zohľadnenie potrieb prijímateľov sociálnej služby, výsledkom čoho je spokojnosť všetkých zúčastnených strán na poskytovaní sociálnych služieb.
Z hlavného cieľa vychádzajú nasledovné vedľajšie ciele, v závislosti od poskytovaného druhu sociálnej služby.

Cieľ zariadenia pre seniorov - poskytovaním sociálnych služieb odborným personálom pozitívne vplývať na prežívanie, správanie a konanie seniora, výsledkom čoho je spokojný prijímateľ sociálnej služby s naplnenými potrebami v podmienkach vzájomnej dôvery a akceptácie seba a ostatných. Strategické naplnenie cieľa podpora seniora v udržiavaní prirodzených sociálnych kontaktov a poskytovanie služieb s filozofiou aktívnej podpory starnutia, s ohľadom na jedinečnosť a ochranu zdravia seniora.
Cieľ domova sociálnych služieb - poskytovaním sociálnych služieb odborným personálom podporiť mieru nezávislosti, sebestačnosti a potreby zúčastňovať sa na rozhodovaní o svojom osobnom, spoločenskom, rodinnom, pracovnom a komunitnom živote. Strategické naplnenie cieľa podpora prijímateľa pri pracovnom rozvoji, rozvoji svojich kompetencií, prípadne uplatnení na trhu práce a vytvorenie podmienok pre naplnenie jeho potrieb v rámci sebarealizácie.
Cieľ špecializovaného zariadenia - poskytovaním sociálnych služieb odborným personálom podporiť mieru nezávislosti, sebestačnosti a potreby zúčastňovať sa na rozhodovaní o svojom osobnom, spoločenskom, rodinnom a komunitnom živote. Strategické naplnenie cieľa podpora prijímateľa pri rozvoji svojich kompetencií a využitie prirodzených zdrojov  prostredia, z ktorého pochádza, na základe autobiografického rozhovoru.

Z hlavného cieľa vychádzajú nasledovné čiastkové ciele.
Čiastkové ciele vo vzťahu ku prijímateľovi sociálnej služby Udržiavať a zvyšovať kvalitu sociálnych služieb v súlade s dodržiavaním základných ľudských práv a slobôd pri zachovaní vlastnej identity, osobnej integrity, autonómie v princípe subsidiarity a sociálnej inklúzie . Napĺňať úlohy ochrany zdravia a bezpečnosti a takýmto spôsobom prispievať vytvoreniu bezpečného prostredia založeného na dôvere. Udržiavať prirodzený spôsob života prijímateľa sociálnej služby, podporovať prijímateľa v udržovaní samostatnosti, sebestačnosti, podporovať a snažiť sa obnoviť schopností a návyky na základe vôle prijímateľa s prihliadnutím na jeho  zdravotný stav. Vytvárať podmienky pre aktívne trávenie voľného času pre každého. Podporovať prirodzené sociálne kontakty prijímateľov sociálnej služby so spoločenským prostredím, rodinou a komunitou a zároveň ich aktívne zapájanie do priebehu sociálne služby.
Čiastkové ciele vo vzťahu k organizácií a zamestnancom     Vytvárať a zachovávať materiálne  a priestorovo funkčné podmienky  zohľadňujúce vybavenie, prevádzku, režim dňa prijímateľa sociálnej služby, na základe jeho potrieb splniť základné technické požiadavky a prestavbu. Zvyšovať vzdelanostnú úroveň zamestnancov na základe ich potrieb a potrieb poskytovateľa, podpora motivácie, stabilizácie a tímového ducha, vytváranie podnetného prostredia pre zamestnancov a vhodných podmienok pre  ich kognitívny a osobnostný rozvoj. Uplatňovať najnovšie trendy, postupy a metódy z výsledkov vedy a výskumu v daných oblastiach sociálnej práce a ošetrovateľstva. Priorizovať využívanie moderných informačných technológií vo všetkých oblastiach a úrovniach riadenia procesov organizácie.  
Čiastkové ciele vo vzťahu k zainteresovaným stranám Transparentne a adresne komunikovať pomocou dostupných zdrojov s verejnosťou, pre zvýšenie informovanosti, resp. prevencie proti sociálnemu vylúčeniu. Vytvárať pozitívny obraz o zariadení a informovať o plánovaných a uskutočnených aktivitách.  Byť otvorenou organizáciou pre študentov, dobrovoľníkov a iné organizácie v regióne.  Rozvíjať dobré vzťahy s dodávateľmi a vzájomnou spoluprácou prispievať k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.        

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.