Účinnosť od 14.07.2020 do odvolania

 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 147/2020 Z. z. sa ruší núdzový stav a uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zruší sa zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom a zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať s účinnosťou od 13.06.2020.

 

Naďalej platí:

 • Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020, ktorá trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.
 • Nariadenie vlády č. 116/2020 Z. z. Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 s účinnosťou od 15.6.2020.

 

Predpokladané ukončenie IV. fázy je 31. august 2020. Realizácia plánu je priamo závislá od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR a od priebehu realizácie predchádzajúcej fázy

  Vypracoval Schválil
Meno PhDr. Ing. Veronika Csölleyová PhDr. Robert Budinský, MBA
Funkcia Vedúca sociálneho úseku Riaditeľ zariadenia
Dátum 14.07.2020 14.07.2020
Popis    

Dodatok č. 1 k Plánu postupného uvoľňovania opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 zo dňa 14.07.2020 je vytvorený na základe aktuálnej epidemiologickej situácie pretrvávajúcej v súvislosti s pandémiou COVID-19 v SR, na základe odporúčaní lekára NSK, usmernení ÚVZ SR a MPSVR SR, hlavného hygienika SR a o rozhodnutiach krízového štábu.

Opatrenia v uvoľňovaní režimov v zmysle „Plánu uvoľňovania opatrení MPSVaR SR v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19

 1. Umožnenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len ZSS) s pobytovou formou.
 2. Umožnenie prijímateľom sociálnych služieb (ďalej len PSS) krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb.
 3. Umožnenie PSS absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť.
 4. Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby.
 5. Umožnenie opustenia ZSS do domácnosti; na víkend alebo sviatky.
 6. Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu.
 7. Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií.
 8. Ostatné opatrenia

 

Umožnenie návštev

Umožnenie návštev u prijímateľov sociálnej služby (ďalej PSS) zariadenia je len vo vonkajších priestoroch zariadenia za dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení. Vyhradené miesto pre návštevy je priestor v areály zariadenia vo dvore smerom k záhradnému altánku.

Odporúčanie je nahlásiť si termín návštevy vopred, aby sa vyhlo prípadnému čakaniu a personál mohol návštevníkov podrobnejšie informovať o všetkých konkrétnych, najaktuálnejších opatreniach a uvoľneniach opatrení. Uvoľnenia sa môžu v prípade potreby zmeniť z dôvodu zabezpečenia zdravia PSS a zamestnancov, alebo z ďalšieho postupného uvoľňovania opatrení.

Návštevu je možné nahlásiť každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod. na tel. čísle: 036/6348903. Po pracovnej dobe, cez víkendy a sviatky na tel. čísle: 0911223849.

Podrobnejšie informácie sa sprostredkúvajú operatívne e-mailom alebo telefonicky, prostredníctvom kontaktov zverejnených na našej webovej stránke v sekcii Kontakt.

Harmonogram návštevných hodín každý deň v čase: od 8:00 do 11:00 hod.
  od: 13:00 do 16:00 hod.

K jednému PSS sa odporúča prijať max. 2 osoby počas jednej návštevy.

Zodpovední zamestnanci ZSS vedú o návštevách dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou môže byť čestné prehlásenie o jeho cestovateľskej anamnéze (príloha č. 1). Pokiaľ návštevník žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v jeho blízkej rodine, s ktorou je v styku, je niektorý príslušník rodiny v karanténe, alebo ak v tomto období on alebo osoba, s ktorou je v blízkom kontakte pricestovala zo zahraničia (z krajiny s vysokým rizikom šírenia ochorenia COVID-19 alebo z rizikovej oblasti/regiónu), nemusí mu byť umožnený vstup do zariadenia.

Pri vstupe do zariadenia bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty (zvýšená teplota – nad 37,2 °C), alebo príznakov respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa), mu nebude umožnený vstup do zariadenia.

Do areálu zariadenia je možné vchádzať len v ochrannom rúšku, rukaviciach a po dôkladnom vydezinfikovaní rúk a topánok pri vstupnej bráne do zariadenia, alebo použitia ochranných návlekov.

Kapacita návštev - 30 min/12 osôb.

Všetky balíky sa odovzdávajú službukonajúcemu personálu na vrátnici zariadenia alebo pri prijímaní návštev, kde sa dezinfikujú a až po 2 hodinách sa odovzdajú PSS.

 

Návšteva na izbe PSS je možná len vo výnimočných prípadoch (napr. PSS v terminálnom štádiu, imobilní PSS, ktorých nie je možné vysadiť na vozík), sprísnenom režime max. 2 osoby. Takúto návštevu schvaľuje výhradne riaditeľ ZSS alebo vedúca opatrovateľského úseku (0911223849) pri dodržiavaní prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok. Po návšteve bude dôkladná dezinfekcia miestnosti germicídnym žiaričom alebo ionizátorom + dezinfekcia plôch a vetranie. Detské návštevy do 15 rokov sa neodporúčajú.

Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný PSS (podľa zdravotného stavu) má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty.

Odporúča sa, aby návšteva dodržala 2-metrový odstup a používala ochranné rúško a rukavice.

Čas návštevy je zatiaľ odporúčaný na cca 30 min.

Po ukončení návštevy vo vonkajších priestorov zodpovedný zamestnanec všetky dotykové plochy (stoly, stoličky) vhodným spôsobom vydezinfikuje.

Odporúča sa aby návšteva dodržiavala prípadné operatívne nariadenia službukonajúceho personálu.

 

Poučenie návštevníka:

Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14 - dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa ZSS.

Ak sa v zariadení objaví nákaza COVID-19 u ktoréhokoľvek PSS, riaditeľ ihneď kontaktuje a informuje o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14 - dní pred potvrdením nákazy.

Návšteva zo zahraničia je odporúčaná po uplynutí 14 dní, alebo po preukázaní negatívneho výsledku testu z vyšetrenia na COVID -19 nie starším ako 48 hodín. Tieto návštevy vyplňajú „Čestné prehlásenie” o cestovateľskej anamnéze.

V prípade návštevy z regiónu s vysokým výskytom koronavírusu je možné, aby zariadenie prijalo opatrenia pre bezpečnosť a zdravie PSS a zamestnancov.

 

RIZIKOVÉ SKUPINY OSÔB:

 • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac.
 • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie diagnózy.
 • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.
 • Deti do 15 rokov.

Odporúča sa, aby osoby, ktoré spadajú do rizikovej skupiny alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia

 

Umožnenie PSS krátkodobé opustenie priestorov ZSS počas dňa, s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb

Pri opustení priestorov ZSS sa odporúča používať ochranné osobné pomôcky.

Pri vychádzkach sa odporúča vyhnúť sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (najmä väčšie obchody, prípadne kultúrne zariadenia).

Pri návrate PSS do zariadenia, z prechádzky a pod. sa meria PSS bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), je potrebné izolovať prijímateľa sociálnej služby od ostatných PSS minimálne po dobu 48 hodín.

Ak sa u PSS kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustení zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov sociálnej služby a ďalší postup je potrebné konzultovať s príslušným regionálnym ÚVZ.

Po návrate PSS do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk. Používať len jednorazové papierové utierky, resp. len vlastný uterák.

PSS sa odporúča opustenie priestorov zariadenia predovšetkým v sprievode zamestnanca a to v malých skupinách s vyhnutím sa uzatvoreným priestorom s vyššou koncentráciou osôb (obchody, podujatia...).

Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po dočasnom opustenia zariadenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa a postupuje sa podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ.

Pri dočasnom opustení zariadenia sociálnych služieb sa vypĺňa tlačivo „Denná evidencia absolvovaných vychádzok, vyšetrení alebo úradných záležitostí PSS. ”

 

Umožnenie PSS absolvovať lekárske vyšetrenia a vybavovanie úradných záležitostí, ktoré vyžadujú jeho osobnú účasť

Lekárske vyšetrenia a vybavenie úradných záležitostí sa odporúča absolvovať len v sprievode zamestnanca.

PSS chodia na lekárske vyšetrenia sanitkou v sprievode zamestnanca, alebo služobným motorovým vozidlom v sprievode zamestnanca. Preprava taxíkom sa neodporúča.

Pri lekárskych vyšetreniach je potrebné používať ochranné osobné pomôcky.

Pri návrate do zariadenia sa PSS a sprevádzajúcej osobe zmeria bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude sprevádzajúcej osobe umožnený vstup so zariadenia a PSS je potrebné izolovať od ostatných PSS minimálne po dobu 48 hodín .

Po návrate PSS a zamestnanca do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk.

Ak sa u PSS po dobu 14 - dní po návrate z lekárskeho vyšetrenia objavia príznaky nákazy

ochorením COVID – 19, bezodkladne je izolovaný od ostatných prijímateľov sociálnej služby

a ďalší postup je potrebné konzultovať s riaditeľom a príslušným regionálnym ÚVZ.

Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po návrate z lekárskeho vyšetrenia objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa a postupuje sa podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ.

PSS po návrate z hospitalizácie v nemocnici môžu byť späť do zariadenia prijatí len vtedy, keď v závere lekárskej prepúšťacej správy bude jednoznačné vyjadrenie k aktuálnemu zdravotno-epidemiologickému stavu prepusteného pacienta v súvislosti s COVID-19 (negativita) - e-mail zo dňa 29.06.2020 od NSK.

 

Umožnenie prijímania všetkých žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby

Prijímanie žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby je povolené za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Pri nástupe nového PSS do ZSS sa požaduje potvrdenie o bezinfekčnosti od ošetrujúceho lekára a 1x test COVID -19 s negatívnym výsledkom, ktorý nie je starší ako 48 hodín (e-mail zo dňa 01.07.2020 - Usmernenie na II. vlnu pandémie Covid-19).

ZSS môže umiestniť fyzickú osobu, ktorej sa začala poskytovať sociálna služba, na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie na 14 dní, v obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby. Ak ZSS nepristúpi k izolácii nového PSS, v takomto prípade je potrebné monitorovať PSS po dobu 14 dní.

PSS, resp. jeho zákonný zástupca/rodinný príslušník PSS vypĺňa na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID- 19, čestné vyhlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze PSS a osôb, s ktorými je v styku, ktorého vzor je uvedený v prílohe. ZSS v závislosti od možností a schopností PSS, ako i priestorových možností a opatrení určí, či bude umožnený vstup sprevádzajúcej osoby do vnútorných priestorov zariadenia, v opačnom prípade do vnútorných priestorov zariadenia nesmú vstúpiť ani sa v nich pohybovať sprevádzajúce osoby PSS.

 

Umožnenie opustenia ZSS do domácnosti; na víkend alebo sviatky

Naďalej je umožnené opustenie ZSS do domácnosti na víkend alebo sviatky, a však sú odporúčané vo výnimočných prípadoch a u PSS, u ktorých príbuzní nemajú pozitívnu cestovateľskú anamnézu za posledných 14 dní, alebo sa vedia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID -19, nie starším ako 48 hodín.

V prípade opustenia zariadenia za účelom stretnutia sa s rodinou, zotrvaní v ich domácnosti a podobne je opustenie zariadenia potrebné vopred nahlásiť na sociálnom úseku každý pracovný deň od 7:00 do 15:00 hod. na tel. čísle 036/6348903. Po návrate do zariadenia musí rodinný príslušník, ktorý PSS priniesol vyplniť čestné prehlásenie v súvislosti so zodpovednosťou za to, kde a s kým sa PSS mimo zariadenia stretával a nachádzal, o čom je rodinný príslušník vopred informovaný. Tlačivá zabezpečí pri hlavnom vchode zamestnanec vrátnice.

Pri návrate do zariadenia sa PSS a sprevádzajúcej osobe zmeria bezkontaktným teplomerom teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude PSS umožnený vstup do zariadenia až do eliminovania podozrenia z ochorenia, alebo nákazy COVID-19.

Po návrate PSS do vnútorných priestorov zariadenia je potrebné zabezpečiť dezinfekciu rúk.

Pri návrate PSS do zariadenia mu bude vykonaný Skrining, a to odmeranie teploty bezkontaktným teplomerom, budú mu vydezinfikované všetky veci, ktoré sú uložené na 24 hod. na určenom mieste.

PSS, ktorí sa vrátia z domáceho prostredia môžu byť v preventívnej izolácií do 14 dní za účelom sledovania príznakov respiračného ochorenia alebo zvýšenej teploty.

Ak sa u sprevádzajúcej osoby kedykoľvek po dobu 14 - dní po domácej návšteve s PSS objavia príznaky nákazy ochorením COVID – 19, bezodkladne o tom informuje riaditeľa ZSS a postupuje sa podľa usmernenia miestne príslušného regionálneho ÚVZ.

 

Upozornenie pre všetkých zamestnancov v čase mimoriadnej situácie:

Aj mimo zariadenia je potrebné primerane rešpektovať všeobecné zásady prevencie pred nákazou ochorením COVID- 19, vypracované v súlade s odporúčaniami Ministerstva zdravotníctva SR pre verejnosť, a to najmä:

 • Umývať si ruky často mydlom a teplou vodou po dobu 20 sekúnd. Ruky si utierať jednorazovou papierovou utierkou. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, je potrebné použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Nedotýkať sa neumytými rukami očí, nosa i úst.
 • Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne je zahodiť do koša.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia.
 • Podľa možností dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou.
 • Nechodiť do oblastí s vysokou koncentráciou ľudí.
 • V domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov.

 

Povolenie organizovania spoločných aktivít v malom počte účastníkov, vrátane bohoslužieb a športových aktivít bez fyzického kontaktu

V ZSS je povolené realizovanie záujmovej činnosti za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení.

Spoločné aktivity PSS sú vykonávané vo vonkajších priestoroch ZSS.

V ZSS je povolené realizovanie malých spoločenských aktivít (bohoslužieb) za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení (2-metrový odstup, ochranné osobné pomôcky a dezinfekcia).

 

Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií

Obnovenie dodávateľských prác a ostatných revízií je povolené v ZSS za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Ostatné opatrenia

Noví zamestnanci sú prijímaní do pracovného pomeru po preukázaní negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 48 hodín - e-mail zo dňa 02.07.2020).

Zamestnancom po návrate zo zahraničnej dovolenky sa odporúča preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (Tlačová konferencia premiéra a ministra zdravotníctva).

Zamestnanci pri každej dovolenke vypĺňajú „Čestné prehlásenie” v súvislosti s cestovateľskou anamnézou a s ochorením COVID-19 (e-mail zo dňa 16.07.2020).

Z dôvodu odporúčania a usmernenia ÚNSK Nitra, odboru sociálnych vecí, sa odporúča zamestnancom nahlásenie pohybu a pobytu mimo svojho trvalého bydliska (výlet na území Slovenska, návšteva kultúrneho podujatia, oslava, pobyt na kúpalisku, kúpeľný pobyt) v dňoch pracovného voľna, víkendov a sviatkov. Uvedené informácie sú potrebné pre predchádzanie možnej nákazy v prípade, že sa zamestnanci nachádzali v rizikovej oblasti, respektíve z dôvodu dohľadania, že sa v oblasti v ktorej sa zamestnanci nachádzali mohlo vyskytnúť ohnisko ochorenia COVID-19.

Do zariadenia sociálnych služieb je v súčasnej dobe povolené nosiť potraviny, ktorých obal je možné dôkladne vydezinfikovať.

Spoločenské aktivity a podujatia PSS mimo zariadenia sa neodporúčajú (účasť na svadbe, hromadných oslavách).

Cudzie osoby, najmä žiadatelia o poskytovanie sociálnej služby administratívne úkony realizujú na vyhradenom mieste, do ubytovacieho objektu nevstupujú.

Vo výnimočných prípadoch cudzia osoba vstúpi do ubytovacieho objektu v sprievode personálu zariadenia s dodržaním hygienických opatrení (opravári, revízni technici, kontrolóri a iní).

O každej návšteve zariadenia cudzou osobou je vedená podrobná evidencia spolu s dokumentmi deklarujúcimi splnenie opatrení pre COVID-19.

V prípade ak sa chcú rodinní príslušníci a známi telefonicky spojiť s PSS zariadenia „FÉNIX”, ZSS Levice, ktorý nemá mobilný telefón, môžu zavolať na sociálny úsek – 036/63 48 903, kde sa sprostredkuje hovor s daným PSS každý pracovný deň od 7:00 hod. do 15:00hod. Do zariadenia je možné telefonovať aj po 15:00 hod. v pracovné dni, víkendy, sviatky nonstop na telefónne číslo opatrovateľského úseku 0911 223 849.

V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte prosím kontaktovať sociálne pracovníčky na tel. čísle 036/63 48 903 alebo vedúcu opatrovateľského úseku na tel. čísle 0911 223 849, kde Vám ochotne poskytneme bližšie informácie.

 

Príloha č. 1

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.