Poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi sociálnej služby, ako i postup prijímania do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a platného Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Žiadateľ o umiestnenie v zariadení sociálnych služieb je prijímaný do zariadenia sociálnych služieb na základe

-právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a

- žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Po vydaní rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutia jeho právoplatnosti podáva žiadateľ žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

Občan môže požiadať o umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb aj v prípade, ak nebolo začaté konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu a občan nemá právoplatné rozhodnutie na sociálnu službu za podmienky, že si bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby a za predpokladu, že v zariadení sociálnych služieb je voľné miesto.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov - kapacita 60 miest

Postup pri prijímaní do Zariadenia pre seniorov

- Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v mieste trvalého bydliska. Žiadosť je potrebné si vyzdvihnúť na príslušnom Obecnom alebo Mestskom úrade.

- Po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné si podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť je možné vyzdvihnúť si priamo v zariadení, do ktorého máte záujem sa umiestniť.

- Kompletizácia a zaevidovanie žiadosti (prikladá sa napr. potvrdenie o príjme a pod.)

- Zariadenie žiadosti do evidencie čakateľov

- V prípade voľného miesta podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástup do zariadenia

V zariadení pre seniorov (ZpS) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytovanie sociálnej služby v Špecializovanom zariadení - kapacita 82 miest

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva spravidla tomu samosprávnemu kraju, v ktorom má fyzická osoba požadujúca sociálnu službu trvalý pobyt.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti občan s trvalým pobytom na území nitrianskeho kraja podáva na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí, kde je možné vyzdvihnúť si tlačivá potrebné k žiadosti. Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti sa tiež nachádza na portáli ÚNSK - www.unsk.sk v sekcii samospráva - odbor sociálnych vecí - postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby alebo vám ho poskytneme aj v našom zariadení.

Na základe vyplnenej žiadosti odbor sociálnych vecí ÚNSK vykoná posudkovú činnosť a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Toto rozhodnutie vypracováva odbor sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a podpisuje ho predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Ako už bolo vyššie uvedené, uzatvára sa s príslušným zariadením sociálnych služieb, kde chce byť žiadateľ umiestnený.

V prípade voľného miesta je žiadateľ predvolaný na prijatie a je s ním uzatvorená "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby." V prípade, ak nie je voľné miesto, žiadateľ bude zaradený do Evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, o čom zariadenie žiadateľa písomne informuje.

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V., podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb - kapacita je 18 miest

Postup podávania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je rovnaký ako v Špecializovanom zariadení.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba podľa § 38 Zákona o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

 

Zhrnutie postupu pri podávaní žiadostí do Špecializovaného zariadenia a Domova sociálnych služieb

- Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na oddelení sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja ÚNSK

- Žiadosť je potrebné si vyzdvihnúť na ÚNSK, nájdete ju aj na stránkach www.unsk.sk, www.fenixlevice.sk alebo Vám ju dáme aj u nás v zariadení na sociálnom oddelení

- Po vydaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné si podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť je možné vyzdvihnúť si priamo v zariadení, do ktorého máte záujem sa umiestniť.

- Kompletizácia a zaevidovanie žiadosti (prikladá sa napr. potvrdenie o príjme a pod.)

- Zaradenie žiadosti do Evidencie žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

- V prípade voľného miesta podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a nástup do zariadenia

 

Pri prijatí do ZPS, DSS a ŠZ je nevyhnutné priniesť:

- osobné ošatenie - označené

- lieky na prvé dni pobytu

- potvrdenie o bezinfekčnosti

- občiansky preukaz

- rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku

- rozhodnutie o priznaní dávky /ak nejakú poberá/

 

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle 036/63 156 07 alebo 036/63 489 03 v pracovné dni od 7:00 do 15: 00.

 

 

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.