43 VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 5 ods. 4 písm. k) a § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 

§ 1

 

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť, povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie na všetkých lôžkových oddeleniach zariadenia.

 

(2) Podľa § 48 ods. 4 písm. c) a e) zákona sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev a jeho dodržiavanie v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti.

 

(3) Obmedzenie podľa odseku 1 a 2 sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,

b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce.

 

(4) Obmedzenie podľa odseku 2 sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia podľa odseku 2 preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 podľa prílohy, ak takéto návštevy povolí štatutárny orgán tohto zariadenia.

 

(5) Osoby podľa odseku 3 a 4 sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.


§ 2

 

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

 

§ 3 Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 14/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a poskytovateľov sociálnych služieb.

 

§ 4 Účinnosť

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 21. decembra 2020.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r.

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Na základe žiadosti odboru krízového riadenia manažmentu a bezpečnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 10567/2020-MOKMB o zabezpečení informovania o dodržiavanie preventívnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu žiadame všetkých o dodržiavanie nasledovných zásad v rámci prevencie a ochrany pred výskytom a šírením koronavírusu:

Individuálna ochrana:

1. Dodržiavanie zásad osobnej hygieny, časté dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou.
2. Používanie dezinfekčných prostriedkov na ruky.
3. Nedotýkať sa tváre, nosa, úst neumytými rukami.
4. Zakrývať si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorázovou papierovou vreckovkou a použitú následne zahodiť do koša.
5. Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.
6. Vyhýbať sa nechránenému kontaktu s divými, alebo hospodárskymi zvieratami.
7. Mäso a vajíčka vždy dôkladne prevariť.
8. Nosiť na verejnosti ochranné rúško.Zvyšovanie odolnosti organizmu sa môže docieliť aj dodržiavaním zásad dravého životného štýlu, medzi ktoré patrí:

1. Správna výživa s dostatkom ovocia, zeleniny a tekutín.
2. Dostatočný pohyb na čerstvom vzduchu.
3. Otužovanie a dostatok odpočinku.

Kolektívna ochrana:
1. Časté a účinné vetranie miestností.


Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.