Od 1.3.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Novelou zákona, zákonom č. 189/2023 s účinnosťou od 1.7.2023  a s účinnosťou od 1.9.2023 boli upravené podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako aj iné skutočnosti.

Definovanie základných pojmov:
- Oznamovateľ - je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

 - Oznámenie - je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba - zamestnanec dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.

- Kvalifikované oznámenie - je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa.

Závažná protispoločenská činnosť
1.  trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcej dva roky
3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
4.    správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

Konanie v dobrej viere - je konanie fyzickej osoby, ktorá vzhľadom na okolnosti, ktoré sú jej známe, a vedomosti, ktoré v čase oznámenia má, sa odôvodnene domnieva, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé; v pochybnostiach sa konanie považuje za konanie v dobrej viere, dovtedy, kým sa nepreukáže opak.Oznámenie je možné podať:
a.    elektronickou poštou zaslanou na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
b.    poštou zaslanou na adresu:
„FÉNIX“ Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského 1033/29, 934 01 Levice, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK ZODPOVEDNEJ OSOBY - NEOTVÁRAŤ“, takto doručené a označené podanie, musí byť bez jeho otvorenia bezodkladne doručené zodpovednej osobe,
c.    poštou zaslanou štatutárnemu zástupcovi ZSS, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK RIADITEĽA ZSS - NEOTVÁRAŤ“.
d.    ústnym podaním -  oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie, pričom zodpovedná osoba je povinná uskutočniť stretnutie bezodkladne, najneskôr však do siedmich kalendárnych dní odo dňa požiadania. Zodpovedná osoba pri ústnom podaní vyhotoví zápisnicu o prijatí oznámenia, pričom ponúkne oznamovateľovi možnosť skontrolovať jej obsah, prípadne ho opraviť, a potvrdiť ju svojím podpisom.
 

Smernica o vnútornom systéme vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v podmienkach „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice k nahliadnutie na tomto odkaze

 
Kontaktné údaje na Úrad na ochranu oznamovateľov: https://www.oznamovatelia.sk/

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.