V špecializovanom zariadení sa podľa § 39 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje: sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

 

 

V špecializovanom zariadení sa poskytuje:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo,

- sociálna rehabilitácia,

- ubytovanie,

- stravovanie,

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

- osobné vybavenie,

Zabezpečuje sa:

- rozvoj pracovných zručností,

- záujmová činnosť,

Utvárajú podmienky na:

- vzdelávanie,

- úschovu cenných vecí.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.