Záujmová činnosť okrem základnej úlohy, t.j. plnenie záujmov prijímateľa sociálnej služby a aktívneho vyplnenia voľného času rozvíja kognitívne, sociálno – emocionálne, komunikačné, percepčno – motorické kompetencie a pôsobí preventívne voči sociálnej izolácii prijímateľa. V súčasnej dobe sú našimi záujmovými činnosťami konkrétne:

  • Pohybovo - relaxačné cvičenie
  • Čajové posedenia
  • Kartová partička
  • Počítačový a internetový krúžok
  • Krúžok šikovných rúk a spoločenských hier
  • Filmový krúžok
  • Spevácky krúžok
  • Tréning pamäti
  • Vedomostná súťaž

Okrem týchto činností sa rovnako v záujme našich prijímateľov sociálnych služieb realizujú pravidelné prechádzky aj mimo areálu zariadenia, v teplých mesiacoch sa denne realizujú spoločné posedenia na čerstvom vzduchu. Pre prijímateľov sociálnych služieb je tiež otvorená knižnica priamo v zariadení a sú im umožnené tiež duchovné stretnutia priamo v zariadení (rímsko – katolícke, evanjelické, kalvínske).

Tak ako je v záujme prijímateľov sociálnych služieb zariadenia „Fénix“, ZSS Levice prežiť dôstojne svoju starobu, je aj v našom záujme, aby prežili dni v príjemnej komunite spokojných ľudí a v rozvojovom prostredí.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.