„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice, Komenského č. 29 bolo odovzdané do užívania ako Domov penzión pre dôchodcov 1. októbra 1988. Ako rozpočtová organizácia bol zriadený Okresným úradom Levice. Postupne bol Domov penzión zrušený a stal sa Domovom penziónom pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb pre dospelých s celoročným pobytom v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského úradu v Nitre. Od 1.7.2002 je zriaďovateľom Nitriansky samosprávny kraj a ako zriaďovateľ rozšíril poskytovanie služieb o Domov sociálnych služieb pre občanov s kombinovaným postihnutím . Dodatkom č. 3 zo dňa 01.06.2009 k Zriaďovacej listine bol Domov penzión pre dôchodcov, Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb s celoročným pobytom v Leviciach premenovaný na „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice s predmetom činnosti Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov a Špecializované zariadenie pre osoby postihnuté sklerózou multiplex s celkovou kapacitou 160 miest. Dodatkom č. 5 zo dňa 31.12.2012 bolo špecializované zariadenie rozšírené o Parkinsonovu chorobu a demencie rôzneho typu etiológie. Dňa 1.9.2013 nadobudla účinnosť nová Zriaďovacia listina rozpočtovej organizácie Nitrianskeho samosprávneho kraja, podľa ktorej zariadenie „FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice poskytuje sociálne služby v Zariadení pre seniorov, v Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení.

 

Krúžok ,,pánska žolíková partička” je záujmová činnosť, ktorá nemá síce dlhé tradovanie, no zatiaľ je o túto aktivitu pravidelný záujem každý utorok v týždni. Inšpiráciou na vytvorenie tohto krúžku bol jeden prijímateľ sociálnej služby z nášho zariadenia, ktorému nedávno zomrela manželka a izoloval sa od každého. Pravidelnými návštevami jeho izby sme špecifikovali jeho záujem na hranie kariet. Zároveň sa pravidelnými návštevami zaktivizoval záujem dotyčného prijímateľa sociálnej služby preniesť svoju záľubu aj do väčšieho kolektívu.

V zariadení ponúkame pre našich prijímateľov sociálnych služieb rôzne druhy voľnočasových aktivít, no túto partičku sme vytvorili pre aktivizovanie mužského pohlavia. Keďže v našom zariadení je viac žien, ktoré sú aktívnejšie, vyskytol sa záujem aktivizovať aj pánov. Po uskutočnení prieskumu a individuálnej sociálnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb mužského pohlavia sa zistil záujem upevniť pánsky kolektív.

Pánska žolíková partička slúži na spríjemnenie času, kedy prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť komunikovať a podeliť sa o svoje pocity či starosti a zároveň sa zabaviť pri hraní kariet. Hry sú zamerané na podporu kognitívnych funkcií. Krúžok zároveň podporuje myslenie a schopnosť pracovať v skupine, keďže sú tu pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať Do tejto záujmovej činnosti sú zapájaní aj prijímatelia sociálnych služieb, ktorí majú mobilitu obmedzenú invalidným vozíkom. Cieľom je predchádzať sociálnej izolácii.

Záujmová činnosť „pánska žolíková partička“ je počtom menšia komunita, ale práve z tohto titulu poskytuje prijímateľom viac intimity pre diskusie a vtipné príspevky pánov. Medzi seniormi sa vytvárajú nové priateľské väzby a každý týždeň odchádzajú z krúžku s úsmevom na tvári.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.