„Človek bez viery stráca zmysel nad životom.“

Viera je osobná voľba človeka. Napriek tomu si dovolíme tvrdiť, že každý človek v niečo verí, či sa už jedná o veci nadpozemské alebo pozemské. Viera je taktiež definovaná ako absolútne presvedčenie, spočívajúce vo vnútornej istote.

Nakoľko väčšina z našich prijímateľov sociálnej služby kladie „na duchovno“ vo svojom živote veľký dôraz, zahŕňame do našich činností aj aktivity tohto druhu.

V súvislosti s našimi aktivitami spolupracujeme s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Levice mesto, Evanjelickým a.v. cirkevným zborom Levice a Reformovanou kresťanskou cirkvou Levice.

V rámci rímskokatolíckej viery sú v našom zariadení realizované:

- sv. spovede (každý prvý štvrtok v mesiaci),

- stretnutia v kaplnke (pravidelne, viackrát týždenne) – stretnutia sú v slovenskom aj v maďarskom jazyku,

- sv. omše (každú druhú v sobotu v mesiaci v čase o 15:00 hod.),

- pomazania chorých (2-krát ročne, prípadne na požiadanie rodinných príslušníkov).

V rámci evanjelickej viery sú v našom zariadení realizované Evanjelické Služby Božie každú prvú nedeľu v mesiaci v čase o 14:00 hod.

V rámci reformovanej kresťanskej cirkvi sú v našom zariadení realizované stretnutia 2-krát mesačne, každý druhý utorok v dopoludňajších hodinách.

O všetkých uvedených aktivitách sú prijímatelia sociálnej služby vopred informovaní a to buď osobne alebo aj formou oznamov na nástenkách zariadenia. Imobilným prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaný sprievod prostredníctvom zamestnancov sociálneho a zdravotného úseku.

Keďže duchovné vyžitie si vyžaduje špeciálne pokojné miesto, súčasťou nášho zariadenia je aj útulná kaplnka.

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.