„FÉNIX“, Zariadenie sociálnych služieb Levice


Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj


Štatutárny zástupca: PhDr. Robert Budinský, MBA - riaditeľ zariadenia


Právna forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou


Predmet činnosti: Poskytovanie sociálnej služby podľa § 35, § 38, § 39 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v:
- Zariadení pre seniorov,
- Domove sociálnych služieb,
- Špecializovanom zariadení.


Poskytovateľ sociálnej služby pri celoročnej pobytovej forme sociálnej služby poskytuje odborné činnosti, ktorými sú: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie rozvoja pracovných zručností, obslužné činnosti, ktorými sú: ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva; ďalšie činnosti, ktorými sú zabezpečenie záujmovej činnosti, utváranie podmienok na úschovu cenných vecí a osobné vybavenie. Poskytovateľ zabezpečuje aj ošetrovateľskú starostlivosť.

 

Cookies prispievajú k lepšiemu fungovaniu nášho webu

Cookie používame s cieľom poskytnúť vám čo najlepšie využitie našich stránok.